Tilbud

Bogpakke: Fascister i fåreklæder? og Identitær

DKK400,00 Inkl. moms

Forstå de højreradikale strømninger, der præger den politiske dagsorden med Mathias Hee Pedersens Fascister i fåreklæder? og Rasmus Dallands Identitær i en samlet bogpakke.

Kategori:

Forstå de højr­eradikale strømninger, der præger den poli­tiske dag­sor­den med Math­ias Hee Ped­er­sens Fas­cis­ter i fårek­læder? og Ras­mus Dal­lands Iden­titær i en sam­let bogpakke.

Fascister i fåreklæder? Den identitære bevægelse, Det Nye Højre og højreradikalismen i det 21. århundrede

Den iden­titære bevægelse er domineret af unge, inter­netkyn­di­ge aktivis­ter og præsen­ter­er sig selv som en ny type højre­bevægelse, der end­e­gyldigt har kap­pet bån­dene til højr­eradikalis­mens fascis­tiske for­tid. Men gør de rent fak­tisk op med højr­eradikalis­mens mørke for­tid, eller er de ikke andet end fas­cis­ter i fåreklæder?

Math­ias Hee Ped­er­sen analy­ser­er de iden­titæres ide­olo­gi og opridser de idéhis­toriske spor, der før­er fra Gen­er­a­tion Iden­titærs Green­peace-inspir­erede aktivisme og alt-right-bevægelsens inter­net­cen­tr­erede kul­turkamp via Det Nye Højre til mellemkrigsti­dens fascis­tiske tænkere. Bogen vis­er, hvor­dan den iden­titære bevægelse forsøger at påvirke den poli­tiske sam­tale og sporer bevægelsens ind­fly­delse i store højre­na­tion­al­is­tiske parti­er som Dan­sk Folkepar­ti, Lega Nord og Alter­na­tiv für Deutsch­land. For den, der vil forstå hvilken trussel, højr­eradikalis­men udgør i det 21. århun­drede, er der ingen vej ude­nom den iden­titære bevægelse og dens idéhis­toriske fundament.

Nor­mal­pris 300 DKK

Identitær – en rejse ind i Europas nye højre

IDENTITÆR er en doku­men­tarisk rejse ind i de nye højre­ori­en­terede strømninger, der præger europæisk poli­tik i denne tid.

Gen­nem to år har jour­nal­ist Ras­mus Hage Dal­land rejst rundt i Europa for at møde medlem­mer af den iden­titære bevægelse. De er pæne, unge men­nesker, ofte med lange videregående uddan­nelser, som kæm­per imod, hvad de kalder ’den store udskift­ning’ og ’en islamis­er­ing’ af Europa. Deres metode er aktivisme.

Den iden­titære bevægelse er mod­standere af glob­alis­er­ing og mul­ti­kul­tur­al­isme, og som modsvar til et Europa i iden­titet­skrise vil de bevare, hvad de kalder ’den etnokul­turelle iden­titet’, der ifølge dem er truet af både ydre og indre fjen­der: fly­gt­ninge, immi­granter og en lib­er­al vestlig ideologi.

Ras­mus Hage Dal­land møder på sine rejs­er de helt cen­trale per­son­er i bevægelsen og giv­er et unikt ind­b­lik i en af tidens mest markante ungdomsbevægelser.

Nor­mal­pris: 249 DKK, udgivet af Atlas

Vægt 1.132 kg
Scroll til toppen