Tilbud

TILBUD: Historiens vilkår i en brydningstid & Det badende menneske

DKK300,00 DKK150,00 Inkl. moms

Køb "Historiens vilkår i en brydningstid" & "Det badende menneske"  plus bogmærke for kun 150 DKK plus fragt.

På lager: På lager

Slå til så længe lager haves:

His­to­riens vilkår i en bryd­ningstid & Det badende men­neske plus bog­mærke for kun 150 DKK plus fragt.

Invester i den svenske miljøhis­torik­er Sverk­er Sör­lins opti­mistiske vision for his­to­riefaget samt Bag­grunds egen antolo­gi om dét, vi alle er fælles om, nem­lig badet.

Det Badende Men­neske er en hybridud­givelse, der bruger akademiske artik­ler, inter­views, essays, rejsere­portager og visuelle frem­still­inger til at under­søge hvad badet som sted og han­dling kan afs­løre om vores kul­tur, og hvor­dan vores kul­tur har været med til at forme badet, som vi kender det i dag. Bogen består af en række his­toriske og geografiske ned­slag, som på hver deres måde er med til at opl­yse denne daglige ruti­ne. Badets kul­turhis­to­rie er lang, ind­viklet og rig, og den kaster lys på, hvor­dan vores kul­tur er tæt knyt­tet sam­men med badet og badningen.

His­to­riens vilkår i en bryd­ningstid er den svenske miljøhis­torik­er Sverk­er Sör­lins man­i­fest, der ikke blot er et forsvar af his­to­riefagets (og human­io­ras, mere generelt) rel­e­vans, men også en opfor­dring til dets udø­vere om at tage handsken op og insis­tere på fagets poten­tiale. Ifølge Sör­lin, der længe har været en af pio­ner­erne inden­for miljø- og klimahis­to­rie, er his­torikere nem­lig idéelt udrust­ede til at bear­be­jde og formi­dle kon­sekvenserne af de fun­da­men­tale foran­dringer, vores tid er karak­teris­eret af.

Scroll til toppen