Tilbud

TILBUD — Det badende menneske & Det fængslede menneske

DKK300,00 Inkl. moms

Baggrund udgav sit første bogmagasin under titlen Det Badende Menneske i 2019, hvor vi undersøgte badets kulturhistorie. Det næste bogmagasin i rækken er Det fængslede menneske – Nedslag i fængslets idéhistorie, der handler om fængslet som institution og vores kollektive idéer om straf og retfærdighed.

For at fejre udgivelsen af vores opfølger har vi lavet et godt tilbud til alle dem, som gerne vil dykke ned i vores fælles kulturhistorie.

På lager: På lager

Om vores bogmagasin

Med bog-mag­a­sinet har vi skabt en hybrid, der skal give mag­a­sinet tyn­gde igen. I dem præsen­ter­er vi en række forskel­li­gart­ede ned­slag i idéhis­to­rien, der tæller bag­grund­sar­tik­ler og analyser skrevet af dygtige forskere og skriben­ter, lev­ende reportager, fotoes­says, kuriøse fortællinger og his­toriske kilder.

Om Det fængslede menneske

Fængslets his­to­rie kan ikke skrives i ental. His­to­rien om fængslet og det fængslede men­neske er ikke his­to­rien om én enkelt, ensartet insti­tu­tion, hvis ratio­nale og nød­vendighed har været skrevet i sten siden his­to­riens beg­y­n­delse. Fængslets his­to­rie er snarere en myr­i­ade af his­to­ri­er, der tilsam­men rum­mer det væld af måder, hvor­på inde­spær­ring, slaveg­ørelse og afs­traf­felse af men­nesker har fun­det sted, er blevet prak­tis­eret og ret­færdig­gjort af skif­tende magth­a­vere, sam­fund og poli­tiske systemer.

Om Det badende menneske

For mange er badet en naturlig, daglig ruti­ne, der oftest foregår alene i brusek­abi­nen inde på bade­værelset. Men bad­nin­gen er også et religiøst rit­u­al, et socialt sam­lingspunkt, en kilde til lit­terær og kun­st­ner­isk inspi­ra­tion, et poli­tisk red­skab og en sanselig oplevelse – det sep­a­rate bade­værelse og den pri­vate bruseruti­ne er, his­torisk set, et nyt fænomen.

I onlinema­gasinet Bag­grunds første bog­ma­gasin Det Badende Men­neske afdækker vi – med akademiske artik­ler, inter­views, essays, rejsere­portager og visuelle frem­stil- linger – hvad badet som sted og han­dling kan afs­løre om vores kul­tur, og hvor­dan vores kul­tur har været med til at forme badet, som vi kender det i dag. Dette er en række his­toriske og geografiske ned­slag, som på hver deres måde er med til at opl­yse denne daglige ruti­ne. Badets kul­turhis­to­rie er lang, ind­viklet og rig, og den kaster lys på, hvor­dan vores kul­tur er tæt knyt­tet sam­men med badet og badningen.

 

Du kunne også være interesseret i...

Scroll til toppen