Baggrunds kabinet

Kabi­net­tet, en af det mod­erne muse­ums forgæn­gere, blev set som en ver­den i ver­de­nen, en frem­still­ing af jor­dens mind­ste kom­po­nen­ter, som rummede fortællinger om de største. Eller med andre ord: kabi­net­tet var en mulighed for at kat­e­goris­ere ver­dens forskel­lige vidun­dere og sam­tidigt pege på dem som en del af en større sammenhæng.

Bag­grunds Kabi­net frem­stiller vi – i kabi­net­tets ånd – en række hverdag­sob­jek­ter, som vi alle bruger uden nød­vendigvis at forholde os til deres forhis­to­rie: Arm­bånd­suret, sæd­cellen, dia­man­ten, reg­ne­mask­i­nen, akti­et­ick­eren, sæbe­boblen, meter­stokken, gaflen og regnearket.

Tin­ge­nes his­to­ri­er vis­er sig at være fyldt med spids­find­ighed­er og over­raskelser, og kan måske i sid­ste ende fortælle os noget om os selv og vores mod­erne hverdagsliv. Kabi­net­tet er forsynet med ni dra­gende illus­tra­tioner, der er udar­be­jdet af Math­ias Skafte Ander­sen, som sam­men med en his­torisk bag­grund­stekst lad­er læseren betragte og forun­dres over de udval­gte gen­stande på en ny måde.

Hæftet er gratis og kan afhentes på en række bib­liotek­er og kul­turst­ed­er i hele lan­det fra midten af decem­ber. Lige nu kan Bag­grunds Kabi­net find­es i Møl­le­gades Boghan­del, HUM-biblitoteket(KUA) i Køben­havn og i Kun­sthallen i Aarhus.

Scroll til toppen