Weimarrepublikkens banemænd?

Weimar-repub­likkens banemænd? Det famøse marts-num­mer af tidsskriftet Die Tat fra 1933, hvor Hans Zehrer i artiklen ”Autoritär oder was son­st?” [Autoritær eller hvad ellers?] langer ud efter Hitler. Billede: Wiki­me­dia Com­mons His­to­rien om det tyske kul­tur­tidsskrift Die Tat er også his­to­rien om, hvor­dan den radikalkon­ser­v­a­tive tyske kul­turkri­tik i mellemkrigsti­den lod sig gribe … 
LÆS MERE

Fascister i fåreklæder?

Vi bringer her forordet og indled­nin­gen til bogen “Fas­cis­ter i fårek­læder? Den iden­titære bevægelse, Det Nye Højre og højr­eradikalis­men i det 21. århun­drede”, der er skrevet af Mathias 
LÆS MERE

Velkommen til Baggrund

Velkom­men til Bag­grund. Vi udgiv­er viden i alle afskygninger. Fælles for vores tek­ster er ambi­tio­nen om at formi­dle viden, forskn­ing og idéer, for videns­formidling er helt cen­tralt for Baggrund.com som plat­form. Målet er at give plads til, at især unge akademikere og skriben­ter kan formi­dle forskn­ing til et bredt pub­likum uden reklamer, noti­fika­tion­er og andet støj.

Vores tek­ster er lidt læn­gere end hos de fleste andre medi­er, og der vil også være et begreb eller to, som stam­mer fra forskel­lige faglige tra­di­tion­er. Hos os foregår læs­nin­gen  i et andet tem­po end Twit­ter og Insta­grams evige scroll funk­tion, så bryg en kop kaffe og brug et kvarter på at læse en af vores artik­ler om islamisk fem­i­nismeen meget kort intro­duk­tion til Inger Chris­tensen eller en mikro­his­to­rie om kun­sten at koge en hun­de­hvalpDu kan også tage et kig på en af vores Fokusserier, hvor vi under­søger emn­er, som vi synes reflek­ter­er en prob­lem­still­ing i vores samtid. Eksem­pelvis har vi udgivet en række artik­ler om afkolonis­er­ing i forbindelse med Dan­marks for­tid som kolonimagt og en pod­cast-serie, hvor Don­ald Trump læs­es igen­nem idehistorien.


FOKUS:
Den fortsatte afkolonisering

Sindets afkolonisering

Afkolonis­er­ing er ikke bare én begiven­hed, der fandt sted, hvor det formelle kolo­niale styre fik sin ende. Afkolonis­er­ing er en pro­ces, hvor kolo­nial­is­mens kul­turelle og epis­temiske arv fort­sat udfor­dres. Lek­tor Casper Ander­sen gen­nemgår nogle af de idéer og de sociale bevægelser, der lig­ger bag de fort­sat­te krav om afkolonisering. 
LÆS MERE

Hvis stemmer? Da kolonitiden for alvor kom på museum

100-året for sal­get af Dan­sk Vestin­di­en, de nuværende Amerikanske Jom­fruøer, førte til avis­ar­tik­ler, debato­plæg, bogud­givelser og nyåb­nede muse­um­sud­still­inger om den danske koloni­his­to­rie. Men i dag, tre år efter jubilæet i 2017, er meget af opmærk­somhe­den forsvun­det igen. Én af de udstill­inger, der blev tilbage, efter de røde bånd var klippet … 
LÆS MERE


Business as usual

FOKUS: Hvad er human­io­ras rolle i kli­made­bat­ten og hvor­dan kan poe­si og prosa bidrage til at fremelske en respekt for vores omgivelser? Lit­ter­at­en Torsten Bøgh Thom­sen men­er, at vi igen­nem lit­ter­a­turen kan åbne en række spørgsmål, der kan være med til at ændre vores forhold til viden­sk­aben, naturen og klimaforandringerne. 
Læs mere

Burning the Books

Gældsfrihed

FOKUS: Til alle tider har der været gæld. Men til alle tider har der også været ydet mod­stand imod gældens bindende karak­ter. Pro­fes­sor i idéhis­to­rie Mikkel Tho­rup skriv­er gælds­fri­he­dens idéhis­to­rie — fra oprør mod gældsslaveri til efter­givelse af gæld i religiøse nådeår. 
Læs mere


PODCAST: Uhørt

UHØRT #1: At erobre magten og beholde den — Niccolò Machiavelli læser Trump

PODCAST: Trumps kvin­de­f­jendske bemærkn­ing, ’Grab them by the pussy’ er ren Machi­avel­li, som når Machi­avel­li siger ”lykken er en kvin­de: og det er nød­vendigt, hvis man vil beherske den, at slå på den og støde til den.” Idéhis­torik­eren Mikkel Tho­rup har læst Don­ald Trump med renæs­sance­filosof­fen og den poli­tiske tænker … 
Læs mere

Det Unge Akademi:
Tanker i lockdown

Gammel erotik og usynliggjort vold

For nogle år siden fandt his­torik­er Hans Bonde guld. Han fik fin­grene i en lang og intens bre­vud­vek­sling mellem den gym­nast og for­fat­ter I.P. Müller (1866–1938) og dennes forlovede. Brevvek­slin­gen rum­mer dybt ero­tiske beskriv­elser af afsenderens min­der om tidligere elskovs­møder og deres fan­tasi­er om igen ved næste møde at bringe … 
LÆS MERE


Kjeld Feilberg:
Fangelejren Horserød, 1941–1945

På de ille­gale fotografi­er fra Kjeld Feil­berg ses lange rækker af fanger, der går rundt mellem de rød­malede barakker. Foto: Kjeld Feil­berg / Nationalmuseet.

Fra Vestre Fængsel blev fangerne sat på busser der kørte i kor­tege til Horserødle­jren. Foto: Kjeld Feil­berg / Nationalmuseet.

Barakkerne var spar­somt møbleret, men fangerne kunne i peri­ode bevæge sig frit ind og ud hos hinan­den. Foto: Kjeld Feil­berg / Nationalmuseet.

Barakkerne var spar­somt møbleret, men fangerne kunne i peri­ode bevæge sig frit ind og ud hos hinan­den. Foto: Kjeld Feil­berg / Nationalmuseet.

Barakkerne var spar­somt møbleret, men fangerne kunne i peri­ode bevæge sig frit ind og ud hos hinan­den. Foto: Kjeld Feil­berg / Nationalmuseet.

Barakkerne var spar­somt møbleret, men fangerne kunne i peri­ode bevæge sig frit ind og ud hos hinan­den. Foto: Kjeld Feil­berg / Nationalmuseet.

Fra Vestre Fængsel blev fangerne sat på busser der kørte i kor­tege til Horserødle­jren. Foto: Kjeld Feil­berg / Nationalmuseet.
På de ille­gale fotografi­er fra Kjeld Feil­berg ses lange rækker af fanger, der går rundt mellem de rød­malede barakker. Foto: Kjeld Feil­berg / Nationalmuseet.

Korte introduktioner

Toni Morrisons Uhyggelige Amerika. En meget kort introduktion til Toni Morrison

Toni Mor­risons Uhyggelige Ameri­ka. En meget kort intro­duk­tion til Toni Mor­ri­son For­fat­ter­portræt til bogen The Bluest Eye. Licens: Wiki­me­dia Com­mons INTRODUKTION: Mord, magi, forvredne kroppe, dødelige fjend­sk­aber og skræm­mende fortællinger har for Toni Mor­ri­son tjent det for­mål at vriste sorte amerikanere ud af for­tidens glem­sel og ind i USA’s his­to­rie og bev­id­s­thed. Lektor … 
LÆS MERE

Scroll til toppen