Sarah Gamp — En skændsel for det mest kvindelige erhverv i verden

LYT: Charles Dick­ens lurvede og drik­fældige karak­ter Sarah Gamp blev i det vik­to­ri­anske Eng­land brugt som argu­men­ta­tion for en reform af syge­ple­jen. Lin­nea Amalie Høy­er beskriv­er i et kapi­tel fra Køn­nets idéhis­to­rie, hvor­dan den ufaglærte og util­tal­ende Gamp ikke kun blev brugt som mod­billedet på det nye ide­al for sygeplejersken,… 
LÆS MERE

Kvindepligter og mandearbejde — teknologi og køn i idéhistorien

LYT: Et kønsper­pek­tiv på teknolo­gi kan afs­løre nogle af de sam­fundsmæs­sige kon­sekvenser, der opstår ved brug af teknolo­gi. Jakob Bek-Thom­sen under­søger, hvor­dan en sådan til­gang kan med­virke til at fork­lare, hvor­dan teknolo­gi his­torisk set har med­ført en styr­ket opdel­ing af, hvad vi socialt og kul­turelt har opfat­tet som mænds og… 
LÆS MERE

Velkommen til Baggrund

Siden 2012 har vi arbe­jdet friv­il­ligt, for­di vi start­ede Bag­grund, mens vi læste på uni­ver­sitetet. Siden da har pro­jek­tet ful­gt – og til tider for­ful­gt – os. Vi har brugt det meste af vores fritid og vores week­ender på at kon­tak­te stud­erende, unge skriben­ter og forskere, på at redi­gere tek­ster, sende fond­san­søgninger og lære inter­net­tet så godt at kende, at vi ikke ville fare vild. 

Det arbe­jde laver vi stadig otte år senere, men vi nu vil vi gerne spørge om din hjælp til at føre det videre. Ved at støtte udgivelsen af DET FÆNGSLEDE MENNESKE, kan du hjælpe os med at skabe en mere bæredygtig økono­mi i Bag­grund, der gør det muligt at fort­sætte vores arbejde.

Din støtte går til at realis­ere det næste bog-mag­a­sin i serien, der har titlen Det fængslede men­neske – Ned­slag i fængslets idéhis­to­rie. Vi fokuser­er på at skabe en smuk bog, der stiller helt grundlæggende spørgsmål til vores fængselssys­tems opbygn­ing og funk­tion: Hvad afs­lør­er fængslet om vores kul­tur? Hvor­dan har vores idéer om straf og ret­færdighed været med til at forme fængslet, som vi kender det i dag? Hvad er fremti­dens fængsel?

Tryk her og læs mere om udgivelsen og Baggrund!


FOKUS:
Den fortsatte afkolonisering

Hvis stemmer? Da kolonitiden for alvor kom på museum

100-året for sal­get af Dan­sk Vestin­di­en, de nuværende Amerikanske Jom­fruøer, førte til avis­ar­tik­ler, debato­plæg, bogud­givelser og nyåb­nede muse­um­sud­still­inger om den danske koloni­his­to­rie. Men i dag, tre år efter jubilæet i 2017, er meget af opmærk­somhe­den forsvun­det igen. Én af de udstill­inger, der blev tilbage, efter de røde bånd var klippet… 
LÆS MERE

Sindets afkolonisering

Afkolonis­er­ing er ikke bare én begiven­hed, der fandt sted, hvor det formelle kolo­niale styre fik sin ende. Afkolonis­er­ing er en pro­ces, hvor kolo­nial­is­mens kul­turelle og epis­temiske arv fort­sat udfor­dres. Lek­tor Casper Ander­sen gen­nemgår nogle af de idéer og de sociale bevægelser, der lig­ger bag de fort­sat­te krav om afkolonisering. 
LÆS MERE


Business as usual

FOKUS: Hvad er human­io­ras rolle i kli­made­bat­ten og hvor­dan kan poe­si og prosa bidrage til at fremelske en respekt for vores omgivelser? Lit­ter­at­en Torsten Bøgh Thom­sen men­er, at vi igen­nem lit­ter­a­turen kan åbne en række spørgsmål, der kan være med til at ændre vores forhold til viden­sk­aben, naturen og klimaforandringerne. 
Læs mere

Slaget ved San Domingo

Haiti og den historiske gæld

FOKUS: Den franske Konge Charles X gav i 1825 Haiti sin anerk­endelse som selvstændig repub­lik. Med anerk­endelsen ful­gte en kæmpe gæld over­draget af 12 tungt armerede krigsskibe. Post­doc i inter­na­tionale studi­er Astrid Non­bo Ander­sen stiller påny spørgsmålet om, hvem der egentlig skylder hvem? 
Læs mere


PODCAST: Uhørt

UHØRT #1: At erobre magten og beholde den — Niccolò Machiavelli læser Trump

PODCAST: Trumps kvin­de­f­jendske bemærkn­ing, ’Grab them by the pussy’ er ren Machi­avel­li, som når Machi­avel­li siger ”lykken er en kvin­de: og det er nød­vendigt, hvis man vil beherske den, at slå på den og støde til den.” Idéhis­torik­eren Mikkel Tho­rup har læst Don­ald Trump med renæs­sance­filosof­fen og den poli­tiske tænker… 
Læs mere

Det Unge Akademi:
Tanker i lockdown

Gammel erotik og usynliggjort vold

For nogle år siden fandt his­torik­er Hans Bonde guld. Han fik fin­grene i en lang og intens bre­vud­vek­sling mellem den gym­nast og for­fat­ter I.P. Müller (1866–1938) og dennes forlovede. Brevvek­slin­gen rum­mer dybt ero­tiske beskriv­elser af afsenderens min­der om tidligere elskovs­møder og deres fan­tasi­er om igen ved næste møde at bringe… 
LÆS MERE


Francisco Goya:
Krigens katastrofer

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korte introduktioner

Toni Morrisons Uhyggelige Amerika. En meget kort introduktion til Toni Morrison

Toni Mor­risons Uhyggelige Ameri­ka. En meget kort intro­duk­tion til Toni Mor­ri­son INTRODUKTION: Mord, magi, forvredne kroppe, dødelige fjend­sk­aber og skræm­mende fortællinger har for Toni Mor­ri­son tjent det for­mål at vriste sorte amerikanere ud af for­tidens glem­sel og ind i USA’s his­to­rie og bev­id­s­thed. Lek­tor Clara Junck­er intro­duc­er­er til et for­fat­ter­skab, der… 
LÆS MERE

Scroll til toppen