Call for papers til bogudgivelse: Sportens idéhistorie

Call for papers til bogudgivelse: Sportens idéhistorie

Illus­tra­tion: Sócrates. Licens: lit­tle shi­va, flickr

De største sports­be­given­hed­er bliv­er ful­gt af tusind­vis på sta­dion, mil­lion­vis på tv, og der find­es næppe de magt­men­nesker, der ikke kunne finde på at slå poli­tisk plat på dem. Sporten engager­er, skaber, løfter, opild­ner, udnyt­ter, udbyt­ter, manip­ulerer og mere til. Den gør det hele, og den er over det hele. Alligev­el er fænomenet stærkt mar­gin­alis­eret i den human­is­tiske uni­ver­sitet­stra­di­tion, hvor det kun i begrænset omfang er blevet taget alvorligt som ser­iøst tankemateriale.

Dette CfP tager udgangspunkt i en frus­tra­tion og undren over dette forhold og opfor­dr­er til at tænke over, hvor­dan der kan arbe­jdes idéhis­torisk med sporten. Bidra­gene kan – men skal ikke – behan­dle sportens forhold til poli­tik, reli­gion, æstetik, mytolo­gi, filosofi, moral, psykolo­gi, erindring, tid, viden­skab, soci­olo­gi, teknolo­gi, køn, race, kun­st, akademia etc.

Det er afgørende, at dit kapi­tel, foru­den at have et klart og afgrænset fokus, forhold­er sig til hvad sportens idéhis­to­rie er, kan være, skal blive og hvorledes det du gør, og den måde du gør det på er klart idéhistorisk.

Kapit­let skal skrives i et tilgæn­geligt og fly­dende sprog uden alt for mange fremme­dord og ind­forstået akademis­er­ing. Det er (især) gym­nasi­es­tu­den­ten, højskolekur­sis­ten, Folke­u­ni­ver­sitets-gæsten, gym­nasielær­eren og avis­læseren, der er bogens mål­gruppe, og ikke (kun) andre akademikere.

Bogen udgives på For­laget Bag­grund og redi­geres af Oscar Roth­stein og Fred­erik For­rai Ørskov. Forslag til bidrag sendes til frederik@baggrund.com sen­est 10/1 2021 og dead­line for færdi­ge kapitler (maks 5000 ord) er 1/3 2021.

Scroll til toppen