Om Baggrund

Velkom­men til Bag­grund. Vi udgiv­er viden i alle afskygninger. Fælles for vores tek­ster er ambi­tio­nen om at formi­dle viden, forskn­ing og idéer, for videns­formidling er helt cen­tralt for Baggrund.com som plat­form. Målet er at give plads til, at især unge akademikere og skriben­ter kan formi­dle forskn­ing til et bredt pub­likum uden reklamer, noti­fika­tion­er og andet støj.

Vores tek­ster er lidt læn­gere end hos de fleste andre medi­er, og der vil også være et begreb eller to, som stam­mer fra forskel­lige faglige tra­di­tion­er. Hos os foregår læs­nin­gen  i et andet tem­po end Twit­ter og Insta­grams evige scroll funk­tion, så bryg en kop kaffe og brug et kvarter på at læse en af vores artik­ler om islamisk fem­i­nisme, en meget kort intro­duk­tion til Inger Chris­tensen eller en mikro­his­to­rie om kun­sten at koge en hun­de­hvalp. Du kan også tage et kig på en af vores Fokusserier, hvor vi under­søger emn­er, som vi synes reflek­ter­er en prob­lem­still­ing i vores samtid. Eksem­pelvis har vi udgivet en række artik­ler om afkolonis­er­ing i forbindelse med Dan­marks for­tid som kolonimagt og en pod­cast-serie, hvor Don­ald Trump læs­es igen­nem idehistorien.

God læselyst!

Kontakt os

Vi vil gerne være med til at formi­dle din forskn­ing! Hvis du er stud­erende med en virke­lig god uni­ver­sitet­sop­gave, ph.d med et bane­bry­dende forskn­ing­spro­jekt eller forsker, der gerne vil have din store viden ud til et bredere pub­likum, så skriv en mail til os på baggrund@baggrund.com, så vender vi hur­tigst muligt tilbage. 

Vi søger også altid nye samar­be­jdspart­nere! Hvis du er en del af et forskn­ing­spro­jekt, tilby­der vi redak­tionelle samar­be­jder, udar­be­jdelse af pod­casts eller onlineud­givelser samt opsæt­ning af hjemmesider til jeres forskn­ing­spro­jekt. Siden 2012 har vi lavet ser­iøs og nuanceret forskn­ings­formidling på Baggrund.com, udgivet en række bøger og samar­be­jdet med det inter­na­tionale, EU-støt­tede forskn­ing­spro­jekt ECHOES og forskn­ing­spro­jek­tet Glob­al Inequal­i­ty, hvor vi har lavet onlinepub­lika­tion, hjemme­side og en podcast-serie.

Skriv til os på baggrund@baggrund.com, så vi kan arran­gere et uforplig­tende møde, hvor vi kan tale mere sam­men om et muligt samarbejde.

Bag­grund er medlem af det europæiske netværk Eurozine — sam­menslut­nin­gen af europæiske kulturmagasiner.

Baggrunds politik


Tro­faste læsere vil vide, at alvorlige emn­er som kli­makrisen, struk­turelle ulighed­er og dataind­sam­ling løbende har været gen­stand for artik­ler, fokusserier og bøger udgivet af Bag­grund. I fremti­den vil vi fort­sat arbe­jde mod at holde et redak­tionelt fokus på særligt disse emn­er. Men netop arbe­jdet med disse prob­lematikker kom­bineret med den øgede opmærk­somhed på, hvor vidt­for­grenede disse destruk­tive struk­tur­er er mod men­nesker og andre lev­ende organ­is­mer, har vi erk­endt, at velformi­dlede analyser ikke kan stå alene. Der­for ønsker vi som medlem­mer af Bag­grunds redak­tion, at vores valg i det daglige arbe­jde skal være aktive i den for­stand, at de fre­madret­tet skal fun­deres i fire foreløbige fokus­punk­ter. Med andre ord: Vi ønsker, at vores videns­formidling fort­sat skal sætte et markant aftryk på den offentlige debat, men med vores nye poli­tik forpligter vi os på, at vores redak­tionelle til- og fravalg sam­tidigt skal afgive så min­i­malt et spor på vores plan­et og sam­tidigt styrke vores omgivelser så meget som muligt.

Foreløbigt har vi for­muleret fire fokus­punk­ter, som skal inko­r­por­eres i vores daglige arbe­jde. Det gælder diversitet/ligestilling, dataind­sam­ling, kli­ma og redak­tionelt ansvar.

Bag­grund dri­ves i skrivende stund af vores friv­il­lige foren­ing og det lille sel­skab Bag­grund Medi­er ApS. Det sæt­ter til tider ikke kun en øvre grænse for vores arbe­jdsind­sats men også for vores økonomiske råderum. Dette er vores udgangspunkt — ikke vores und­skyld­ning — for at han­dle på de fire fokus­punk­ter. Lige­som ver­den foran­dr­er sig, så vil vores poli­tik muligvis også foran­dre sig løbende. Men føl­ger vi de skit­serede punk­ter til dørs, er vi et godt stykke på vej mod et mere bæredygtigt fore­ta­gende, som i end­nu højere grad vil reflek­tere det kri­tiske aspekt i vores indhold.

Redaktionen

Ans­var­shavende redak­tør: Anne Sofie Chris­tensen-Dals­gaard
Født i 1984. Uddan­net cand.public fra SDU. Bor i Køben­havn.
Email: annesofiedalsgaard@baggrund.com

Kasper Mikael Jacek
Født i 1989. Studi­er i idéhis­to­rie, rus­sisk og Ana­lytisk jour­nal­is­tik.
Bor i Køben­havn.
Email: kasperjacek@baggrund.com

Sig­urd Klint
Født i 1991. Studi­er i his­to­rie. Bor i Køben­havn.
Email: sigurd@baggrund.com

Mar­tin Kris­tensen
Født i 1989. Cand.mag. i his­to­rie og statskund­skab. Bor i Køben­havn.
Email: martin@baggrund.com

Ida Katin­ka Ploug
Født i 2000. Studi­er i idéhis­to­rie. Bor i Aarhus.
Email: idak@baggrund.com

Johan Bold­ing Ras­mussen
Født i 1997. Studi­er i idéhis­to­rie. Bor i Aarhus
Email: jbr@baggrund.com

Marie Weis Steenkjær
Født i 1991. Cand.mag i mod­erne kul­tur. Bor i Lon­don.
Email: marie.weis@baggrund.com

Fred­erik For­rai Ørskov
Født i 1991. Cand.mag. i his­to­rie. Bor i Helsin­ki.
Email: frederik@baggrund.com

Bidragydere

Scroll til toppen