Om Baggrund

Læsevejledning

Velkom­men til Bag­grund. Når du klikker ind på Bag­grund, find­er du viden i alle afskygninger. Fælles for alle vores tek­ster er ambi­tio­nen om at formi­dle viden, forskn­ing og idéer, og de er ofte skrevet af akademikere eller stud­erende, der har arbe­jdet indgående med det emne, de skriv­er om. På Baggrund.com præsen­ter­er vi denne viden til en bredere læser­skare.

Præ­ci­sion er vigtigt. Der­for kom­mer der til at være et begreb eller to, som stam­mer fra forskel­lige faglige tra­di­tion­er, og læs­nin­gen foregår i et andet tem­po end dags­pressens og de sociale mediers nyhedsstrømme. Så bryg en kop kaffe og brug et kvarter på at læse en af vores artik­ler.

På Baggrund.com kan du læse artik­ler om blandt andet hack­erkul­tur, alter­na­tive økonomi­er, kabi­net­ter, pop­ulisme, his­to­rieskrivn­ing, oprør, kul­tur­arv og miljø ‒ i aktuelt og his­torisk per­spek­tiv.

Formater

I Bag­grunds Fokusserier under­søger vi emn­er, som vi synes er vigtige lige nu. Det bety­der ikke, at de nød­vendigvis ryd­der for­siderne i de tra­di­tionelle medi­er. I stedet går vi efter vores mave­fornem­melse og sæt­ter fokus på de prob­lem­still­inger, som lig­ger bagved for­siderne.

Danske over­sæt­tere, lit­ter­ater og forskere giv­er En meget kort intro­duk­tion til de for­fat­tere eller tænkere, som de har læst igen og igen.

Med vores Mikro­his­to­ri­er vil vi gerne udvide his­to­riens per­songal­leri. Den europæiske his­to­rie har en række hov­ed­karak­ter­er – New­ton, Kant, Napoleon, Ein­stein og så videre. Vi intro­duc­er­er his­to­riens små karak­ter­er, deres ideer og deres opgør. Det er blevet til fortællinger om kogn­ing af hun­de­hvalpe i viden­sk­abens tjen­este, Parcel­hus­dan­mark og opfind­elsen af vikinge­ti­den.

Inter­ne­tarkivet er en sam­ling af visuelle udgravninger fra skyen. Her del­er vi alle de his­toriske kuriøsiteter, som vi find­er til fri afbenyt­telse i Pub­lic Domain.

I Bag­grunds Kabi­net frem­stiller vi – i det klas­siske kabi­nets ånd – en række hverdag­sob­jek­ter og gen­stande, som vi alle bruger uden nød­vendigvis at forholde os til deres forhis­to­rie. Vi har blandt andet under­søgt meter­stokken, dia­man­ten og sæd­cellen.

Redaktionen

Anne Sofie Chris­tensen-Dals­gaard
Født i 1984. Uddan­net cand.public fra SDU. Bor i Køben­havn.
Email: annesofiedalsgaard@baggrund.com

Kasper Mikael Jacek
Født i 1989. Studi­er i idéhis­to­rie, rus­sisk og Ana­lytisk jour­nal­is­tik.
Bor i Køben­havn.
Email: kasperjacek@baggrund.com

Sig­urd Klint
Født i 1991. Studi­er i his­to­rie. Bor i Køben­havn.
Email: sigurd@baggrund.com

Mar­tin Kris­tensen
Født i 1989. Cand.mag. i his­to­rie og statskund­skab. Bor i Køben­havn.
Email: martin@baggrund.com

Jonas Krogh Mad­sen
født i 1989. Studi­er i idéhis­to­rie og statskund­skab. Bor i Køben­havn.
Email: jonasbaggrund@gmail.com

Dann Gro­tum Nielsen,
født i 1994. Studi­er i idéhis­to­rie. Bor i Århus.
Email: dann@baggrund.com

Lud­vig Gold­schmidt Ped­er­sen
Født i 1994. Studi­er i idéhis­to­rie. Bor i Århus.
Email: ludvig@baggrund.com

Marie Weis Steenkjær
Født i 1991. Studi­er i kun­sthis­to­rie og filosofi. Bor i Køben­havn.
Email: marie.weis@baggrund.com

Niklas Tør­ring
Født i 1992. Cand.mag. i idéhis­to­rie. Bor i Århus.
Email: Niklas.torring@baggrund.com

Fred­erik For­rai Ørskov
Født i 1991. Cand.mag. i his­to­rie. Bor i Aal­borg.
Email: frederik@baggrund.com

Bidragydere

Scroll til toppen