Om Baggrund

Velkom­men til Bag­grund. Vi udgiv­er viden i alle afskygninger. Fælles for vores tek­ster er ambi­tio­nen om at formi­dle viden, forskn­ing og idéer, for videns­formidling er helt cen­tralt for Baggrund.com som plat­form. Målet er at give plads til, at især unge akademikere og skriben­ter kan formi­dle forskn­ing til et bredt pub­likum uden reklamer, noti­fika­tion­er og andet støj.

Vores tek­ster er lidt læn­gere end hos de fleste andre medi­er, og der vil også være et begreb eller to, som stam­mer fra forskel­lige faglige tra­di­tion­er. Hos os foregår læs­nin­gen  i et andet tem­po end Twit­ter og Insta­grams evige scroll funk­tion, så bryg en kop kaffe og brug et kvarter på at læse en af vores artik­ler om islamisk fem­i­nisme, en meget kort intro­duk­tion til Inger Chris­tensen eller en mikro­his­to­rie om kun­sten at koge en hun­de­hvalp. Du kan også tage et kig på en af vores Fokusserier, hvor vi under­søger emn­er, som vi synes reflek­ter­er en prob­lem­still­ing i vores samtid. Eksem­pelvis har vi udgivet en række artik­ler om afkolonis­er­ing i forbindelse med Dan­marks for­tid som kolonimagt og en pod­cast-serie, hvor Don­ald Trump læs­es igen­nem idehistorien.

God læselyst!

Kontakt os

Vi vil gerne være med til at formi­dle din forskn­ing! Hvis du er stud­erende med en virke­lig god uni­ver­sitet­sop­gave, ph.d med et bane­bry­dende forskn­ing­spro­jekt eller forsker, der gerne vil have din store viden ud til et bredere pub­likum, så skriv en mail til os på baggrund@baggrund.com, så vender vi hur­tigst muligt tilbage. 

Vi søger også altid nye samar­be­jdspart­nere! Hvis du er en del af et forskn­ing­spro­jekt, tilby­der vi redak­tionelle samar­be­jder, udar­be­jdelse af pod­casts eller onlineud­givelser samt opsæt­ning af hjemmesider til jeres forskn­ing­spro­jekt. Siden 2012 har vi lavet ser­iøs og nuanceret forskn­ings­formidling på Baggrund.com, udgivet en række bøger og samar­be­jdet med det inter­na­tionale, EU-støt­tede forskn­ing­spro­jekt ECHOES og forskn­ing­spro­jek­tet Glob­al Inequal­i­ty, hvor vi har lavet onlinepub­lika­tion, hjemme­side og en podcast-serie.

Skriv til os på baggrund@baggrund.com, så vi kan arran­gere et uforplig­tende møde, hvor vi kan tale mere sam­men om et muligt samarbejde.

Bag­grund er medlem af det europæiske netværk Eurozine — sam­menslut­nin­gen af europæiske kulturmagasiner.

Redaktionen

Anne Sofie Chris­tensen-Dals­gaard
Født i 1984. Uddan­net cand.public fra SDU. Bor i Køben­havn.
Email: annesofiedalsgaard@baggrund.com

Kasper Mikael Jacek
Født i 1989. Studi­er i idéhis­to­rie, rus­sisk og Ana­lytisk jour­nal­is­tik.
Bor i Køben­havn.
Email: kasperjacek@baggrund.com

Sig­urd Klint
Født i 1991. Studi­er i his­to­rie. Bor i Køben­havn.
Email: sigurd@baggrund.com

Mar­tin Kris­tensen
Født i 1989. Cand.mag. i his­to­rie og statskund­skab. Bor i Køben­havn.
Email: martin@baggrund.com

Jonas Krogh Mad­sen
født i 1989. Studi­er i idéhis­to­rie og statskund­skab. Bor i Køben­havn.
Email: jonasbaggrund@gmail.com

Dann Gro­tum Nielsen,
født i 1994. Studi­er i idéhis­to­rie. Bor i Århus.
Email: dann@baggrund.com

Lud­vig Gold­schmidt Ped­er­sen
Født i 1994. Studi­er i idéhis­to­rie. Bor i Århus.
Email: ludvig@baggrund.com

Marie Weis Steenkjær
Født i 1991. Studi­er i kun­sthis­to­rie og filosofi. Bor i Lon­don.
Email: marie.weis@baggrund.com

Niklas Tør­ring
Født i 1992. Cand.mag. i idéhis­to­rie. Bor i Århus.
Email: Niklas.torring@baggrund.com

Fred­erik For­rai Ørskov
Født i 1991. Cand.mag. i his­to­rie. Bor i Helsin­ki.
Email: frederik@baggrund.com

Bidragydere

Scroll til toppen