Nicklas Weis Damkjær

Container History Objects

Containeren

OBJEKT: Con­taineren er et af de vigtig­ste materielle objek­ter i den glob­ale økono­mi. I denne objek­this­to­rie udlæg­ger Nick­las Weis Damkjær, hvor­dan den rek­tan­gulære met­alk­a­sse er en form for nøgle til at forstå kap­i­tal­is­men i dag.

Fadermordet – En anmeldelse af Slavoj Žižek

Den slovenske filosof Slavoj Žižek, der tidligere var en af ven­stre­flø­jens super­st­jern­er, er nu blevet en super­no­va. Nick­las Weis Damkjær gør i denne essayan­meldelse op med det, han kalder Žižek idiosynkratiske og imag­inære korstog mod ven­stre­flø­jen og hans idé om “ikke-europæiske værdier”.

Kapitalismen er en anomali

Ellen Meiksins Wood (1942–2016) var en af vores tid vigtig­ste og mest inno­v­a­tive tænkere. Hun nåede at udgive 11 bøger, der inden for så forskel­lige områder som his­to­rie, soci­olo­gi, poli­tisk teori og idéhis­to­rie behan­dler emn­er såsom kap­i­tal­is­mens forskel­li­gart­ede udvikling, impe­ri­al­isme og nation­al­statens rolle samt poli­tisk tænkn­ing og poli­tikkens mulighed­er fra antikken og frem til i dag.

Marxismen efter Marx

Efter finan­skrisens udbrud i 2008 steg inter­essen for Karl Marx og hans for­fat­ter­skab — en inter­esse, som også er kom­met til Dan­mark. Marx fik en omfat­tende virkn­ing­shis­to­rie idet en lang række tænkere i beg­y­n­delsen af den 20. århun­drede brugte Marx’ tænkn­ing i poli­tiske, akademiske og sociale sam­men­hænge og til en kon­stant still­ing­ta­gen til og kritik …

Marx­is­men efter Marx Læs videre »

dOCUMENTA 13 – verdens største kunstudstilling vil være politisk

dOC­U­MEN­TA 13 – ver­dens største kun­studstill­ing vil være poli­tisk dOC­U­MEN­TA er det etablerede kun­st­miljøs mek­ka. Her flokkes ver­dens førende kun­st­nere, anmeldere og kun­stin­ter­esserede hver femte år for at finde ud af, hvad der bevæger sig lige nu. Den 13. udgave af fes­ti­valen prøver at præsen­tere kun­sten poli­tisk. Det lykkes for kun­st­ner­grup­pen The Otolith Group i …

dOC­U­MEN­TA 13 – ver­dens største kun­studstill­ing vil være poli­tisk Læs videre »

Scroll til toppen