Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER HOS BAGGRUND MEDIER APS

Generelle oplysninger

Bag­grund Medi­er ApS
Møntmester­vej 10B 1th
2400 Køben­havn NV
CVR nr.: 0041344164
E‑mail: baggrund@baggrund.com

Pris­er

Hos Bag­grund Medi­er ApS tager vi for­be­hold for eventuelle fejl i vores angivne pris­er. End­videre for­be­hold­er vi os ret til at ændre i pris­erne uden forudgående sam­tykke. Der tages sam­tidig for­be­hold for udsol­gte varer.

BETALING

Bag­grund Medi­er ApS mod­tager betal­ing med VISA-Danko­rt, VISA, Amer­i­can Express, Mas­ter­card. Betalin­gen vil først blive trukket på din kon­to, når varen afsendes. Alle beløb er i DKK. Danske kro­ner og incl. moms. Der tages for­be­hold for pris­fe­jl og udsolgte/udgåede varer.

LEVERING

Bag­grund Medi­er ApS tilstræber at afsende ordre indgået inden kl. 17 samme dag, ordre herefter sendes næst­føl­gende hverdag.
Vi sender til hele Dan­mark. Fragt­pris­er fra 43 kr. Var­er vil blive lev­eret på lev­er­ingsadressen, der angives ved bestill­in­gen med­min­dre andet er aftalt.
Vi lev­er­er ikke til udlan­det (gælder også Færøerne og Grøn­land).
Der leveres var­er alle ugens hverdage. Vi forsøger at levere din ordre 1–4 hverdage efter bestilling.

Rekla­ma­tion­sret

Der gives 2 års rekla­ma­tion­sret i hen­hold til købeloven. Vores rekla­ma­tion­sret gælder for fejl i mate­ri­ale og/eller fab­rika­tion. Du kan få varen repar­eret, ombyt­tet, pen­gene retur eller afs­lag i prisen, afhængig af den konkrete sit­u­a­tion. Rekla­ma­tio­nen gælder ikke fejl eller skad­er begået ved fork­ert hånd­ter­ing af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen. Bag­grund Medi­er ApS vil dække returner­ing­somkost­ninger i et rimeligt omfang.
Læs mere om din rekla­ma­tion­sret på Konkur­rence- og For­bruger­styrelsens hjemmeside.

Ved returner­ing, rekla­ma­tion­er og benyt­telse af fortry­delses­ret­ten, skal varen sendes til:
Bag­grund Medi­er ApS
Møntmester­vej 10B 1th
2400 Køben­havn NV
Der mod­tages ikke fors­endelser pr. efterkrav.

Refu­sion

Hvis der er tale om refu­sion, bedes du med­sende banko­plysninger i form af reg.nr. og kon­tonr, så det aftalte beløb kan over­føres. Oplysningerne kan uden risiko opl­y­ses pr. mail eller anden elek­tro­n­isk form, da det ikke er føl­somme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

Retur­ret

Der gives 14 dages fuld retur­ret på var­er købt i vores web­shop.
Peri­o­den reg­nes fra den dag;

 • Hvor du mod­tager ordren.
 • Får den sid­ste vare i fysisk besid­delse, når det drejer sig om en aftale om flere forskel­lige var­er, bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis eller af flere omgange.
 • Får det sid­ste par­ti, eller sid­ste del i fysisk besid­delse, når det drejer sig om aftale af lev­er­ing af var­er, der består af flere partier/dele.
 • Den første vare i fysisk besid­delse, når det drejer sig om regelmæs­sig lev­er­ing af var­er over en bestemt peri­ode.
  Returner­ing­somkost­ninger skal du selv afholde.
  Fortry­delse skal anmeldes til os sen­est 14 dage efter købet og fra fortry­delsen skal du sen­est 14 dage efter returnere fors­endelsen. Med­delelsen skal gives pr. mail på baggrund@baggrund.com. I med­delelsen skal du gøre tydeligt opmærk­som på, at du ønsker at benytte din fortry­delses­ret. Ønsker du at sende varen retur til os, skal du udfylde den ved­lagte Retursed­del og sende varen til:
  Bag­grund Medi­er ApS
  Møntmester­vej 10B 1th
  2400 Køben­havn NV

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte mod­tagelse af varen, uden sam­tidig at give tydelig med­delelse herom.

Var­er und­taget fortrydelsesretten

Føl­gende vare­typer indgår ikke i fortrydelsesretten:

 • Var­er, som er frem­stil­let efter for­brugerens speci­fika­tion­er eller har fået et tydeligt per­son­ligt præg.
 • Forseglede var­er, som af sund­heds­beskyt­telses- eller hygiejnemæs­sige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglin­gen er brudt efter leveringen.
 • Var­er, der grun­det sin art bliv­er uløseligt bland­et sam­men med andre ved levering.
 • Var­er, hvor plomberin­gen er brudt.
 • Udførte ikke-finan­sielle tjen­estey­delser, hvis lev­er­ing af tjen­estey­delsen er påb­eg­y­n­dt med for­brugerens forudgående udtrykke­lige sam­tykke og anerk­endelse af, at fortry­delses­ret­ten ophør­er, når tjen­estey­delsen er fuldt udført.
 • Lev­er­ing af dig­i­talt ind­hold, som ikke leveres på et fysisk medi­um, hvis udførelsen er påb­eg­y­n­dt med for­brugerens forudgående udtrykke­lige sam­tykke og anerk­endelse her­af, at ved­k­om­mende dermed mis­ter sin fortrydelsesret.
 • Avis­er, tidsskrifter eller mag­a­sin­er dog und­taget abon­nementsaf­taler for sådanne publikationer.
 • Aftaler indgået på offentlig auktion.
 • Var­er, der for­ringes eller forældes hurtigt.

Returner­ing

Du skal sende din ordre retur uden unødig forsinkelse og sen­est 14 dage efter, at du har gjort brug af din fortry­delses­ret. Du skal afholde de direk­te udgifter i forbindelse med returner­ing. Når du returner­er, er du ans­varlig for, at varen er pakket ordentligt ind. Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræf­telsen i pakken. Eks­pedi­tio­nen går hur­tigere, hvis du ligeledes udfylder og vedlæg­ger vores Fortry­delses­for­mu­lar.
Du bær­er risikoen for varen fra tid­spunk­tet for varens lev­er­ing og til, vi har mod­taget den retur.
Vi mod­tager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Varens stand ved returnering

Du hæfter kun for eventuel for­ringelse af varens vær­di, som skyldes anden hånd­ter­ing, end hvad der er nød­vendigt for at fast­slå varens art, egen­sk­aber og den måde, hvor­på den fun­ger­er. Du kan med andre ord prøve varen, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, det der oven­for beskrives, betragtes den som brugt. Hvilket bety­der, at du ved fortry­delse af købet kun får en del eller intet af køb­s­belø­bet retur, afhængig af varens han­delsmæs­sige vær­di på mod­tagelses­tid­spunk­tet — af returner­in­gen. For at mod­tage hele køb­s­belø­bet retur må du alt­så afprøve varen uden egentlig at tage den i brug.

Tilbage­be­tal­ing

Fortry­der du dit køb, får du naturligvis det beløb, du har ind­be­talt til os retur.
I til­fælde af en værdi­for­ringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne køb­s­belø­bet.
Ved anven­delse af fortry­delses­ret­ten, refun­deres alle betalinger mod­taget fra dig, herun­der lev­er­ing­somkost­ninger (und­taget ekstra omkost­ninger som følge af dit valg af en anden lev­er­ings­form end den bil­lig­ste form for stan­dard­lev­er­ing, som vi tilby­der), uden unødig forsinkelse og sen­est 14 dage fra den dato, hvor vi har mod­taget med­delelse om din beslut­ning om at gøre brug af fortry­delses­ret­ten. Tilbage­be­tal­ing gen­nem­føres med samme betal­ingsmid­del, som du benyt­tede ved den oprindelige transak­tion, med­min­dre du udtrykke­ligt har indvil­get i noget andet.
Vi kan tilbage­holde beløb­sre­fun­derin­gen, indtil vi har mod­taget varen retur, med min­dre du inden da har frem­lagt doku­men­ta­tion for at have returneret den.

Klagemu­lighed­er

En klage over en vare eller tjen­estey­delse kan ind­gives til Cen­ter for Klageløs­ning, Nævnenes Hus, Told­bo­den 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Cen­ter for Klageløs­ning via Klage­por­tal­en for Nævnenes Hus.
Link: Klage­por­tal for Nævnenes Hus

Hvis du er for­bruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kom­mis­sio­nens online klage­plat­form.
Plat­for­men find­es her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiv­er du en klage her, skal du opl­yse vores E‑mail adresse: baggrund@baggrund.com

Scroll til toppen