Et stykke oplysning

En antologi om viden udgivet af Baggrund

Et stykke oplysning - Baggrund

Bag­grund udgav antolo­gien Et stykke oplysning i jan­u­ar 2014.

Bogen han­dler om viden og titlen spiller på det, at der er en forskel mellem Oplysning (med stort O) og oplysninger (i fler­tal). Oplysninger ændr­er sig, når de ikke læn­gere befind­er sig et, men et andet sted. Oplysninger kan fly­ttes, gives væk, gives videre eller smides ud. De fal­si­fi­ceres eller ver­i­fi­ceres og sam­les til bøger eller i opslagsværk­er som viden. De kan kodes og gemmes i dig­i­tale for­mater, som man kan redi­gere, kopiere og sende via e- mail. Oplysninger kan gemmes væk og de kan afs­løres igen.

Læs nogle af artik­lerne fra bogen her:

Redaktionelt forord: Hvad er oplysninger?

Oplysninger kan fly­ttes, gives væk, gives videre eller smides ud. De fal­si­fi­ceres eller ver­i­fi­ceres og sam­les til bøger eller i opslagsværk­er som viden. Oplysninger kan gemmes væk og de kan afs­løres igen. Bag­grund udgav i jan­u­ar 2014 antolo­gien Et stykke oplysning. Læs bogens forord her.

Mikkel Thorup: Oplyst ene-vælde – viden og autoritet i det post-faktuelle samfund

De to begre­ber viden og oplysning har kørt par­løb siden den tidlige oplysningstid. Men er vi nu nået til et tid­spunkt i his­to­rien, hvor vores viden står i vejen for vores svar? Hvor oplysninger står i vejen for oplysning? Lek­tor i poli­tisk idéhis­to­rie Mikkel Tho­rup fortæller her his­to­rien om den oplyste ene-vælde.

Mads P. Sørensen: Ikke-viden, demokratisk offentlighed og den politiske beslutningsproces

Når man træf­fer beslut­ninger, er det vigtigt at vide, hvad man ved og hvad man ikke ved. Men det er ikke altid, at vi bare ved, hvad vi ikke ved. Senior­forsker ved Dan­sk Cen­ter for Forskn­ings­analyse Mads P. Sørensen beskriv­er her vigtighe­den af de oplysninger, som vi ikke ved, vi ikke har.I

Søren Høgh Ipland: Kortlægning af datastrømmen

“Skyen” er ingen svævende kollek­tiv bev­id­s­thed, som vi kan synkro­nis­ere med og blive frie. Den er bygget, ejet og kon­trolleret. Man ple­jer at sige, at hvis ser­vi­cen er gratis, er man selv det pro­dukt, der bliv­er sol­gt. Og præ­cis den for­ret­ningsmod­el er ker­nen i så mange af de cloud ser­vices, vi er vant til at bruge. Prisen er vores pri­vatliv, men vores glæde ved pro­duk­tet over­skyg­ger det.

Mathias Findalen: Gezi-protesterne – sociale medier og kampen om det politiske rum

Tyrki­ets nye rev­o­lu­tionære går på gaden med en smart­phone i baglom­men. De tweet­er direk­te fra Gezi-parken og udfor­dr­er magth­av­ernes førsteret til at definere, hvad offent­lighe­den må høre. Men er de sociale medi­er alene om at skabe poli­tiske forbedringer og er inter­net­tet kun på de svages side?

Nan Dahlkild: Det uendelige vidensrum – biblioteker, oplysning og offentlighed

Sam­men med renæs­san­cens nye materielle og intellek­tuelle ver­den­sor­den opstod en helt ny bib­liotek­sor­den. Med bogtrykkerkun­sten voksede mæng­den af bøger og mulighed­erne for at læse dem. Denne udvikling fort­sat­te og i dag er forestill­ing om Open access de afgørende vision­er for det mod­erne bib­liotek. Læs Nan Dahlk­ilds tour de force over det mod­erne bib­lioteks historie.

Laura Louise Sarauw: Kompetencer som oplysningsprojekt – myndiggørelse eller styring?

I Dan­mark har man de sen­este år set et markant skifte i bedøm­melsen af uddan­nelseskvalitet. Den stud­erende uddannes nu ikke læn­gere primært til at blive et kri­tisk tænk­ende indi­vid, men til at blive en anven­delig funk­tion på arbe­jds­markedet. Lau­ra Louise Sarauw fortæller, hvor­dan det er gået til.

Rikke Alberg Peters: Videnssamfundet og højrefløjens nye fremtrædelsesformer

Ven­stre­flø­jen og højre­flø­jen fortæller to forskel­lige his­to­ri­er om, hvilke udfor­dringer vi står over­for i mødet med videnssam­fun­det. I dag og i mor­gen bringer Bag­grund to artik­ler fra hver sin side af det poli­tiske spek­trum. I dag skriv­er Rikke Alberg Peters om, hvor­dan den yder­ste højre­fløj har erstat­tet for­tidens racis­tiske parol­er med iden­titet­spoli­tiske argu­menter for bevarelsen af den nationale og etniske egenart.

Esben Bøgh Sørensen: Viden og venstrefløjen

Ven­stre­flø­jen og højre­flø­jen fortæller to forskel­lige his­to­ri­er om, hvilke udfor­dringer vi står over­for i mødet med videnssam­fun­det. I går for­t­alte Rikke Alberg Peters om højre­flø­jen og i dag fortæller Esben Bøgh Sørensen om, hvor­dan ven­stre­flø­jen analy­ser­er over­gan­gen til videnssam­fun­det som kap­i­tal­is­mens større udbre­delse og indtrængn­ing i alle livets sammenhænge. 

Scroll til toppen