Casper Andersen

Ngugi og Achebe på kostskole

Ngu­gi og Achebe på kost­skole Når Ngu­gi og Achebe i deres selvbi­ografiske skrifter beskriv­er, hvor­dan det kolo­niale uddan­nelsessys­tem var med til at give dem red­sk­aber til at udfor­dre struk­turen, så skete det på trods af sys­temets logik. I dette kapi­tel fra Glob­al idéhis­to­rie skriv­er Casper Ander­sen om to af de mest berømte og ind­fly­delses­rige for­fat­tere i …

Ngu­gi og Achebe på kost­skole Læs videre »

Sindets afkolonisering

Afkolonis­er­ing er ikke bare én begiven­hed, der fandt sted, hvor det formelle kolo­niale styre fik sin ende. Afkolonis­er­ing er en pro­ces, hvor kolo­nial­is­mens kul­turelle og epis­temiske arv fort­sat udfor­dres. Lek­tor Casper Ander­sen gen­nemgår nogle af de idéer og de sociale bevægelser, der lig­ger bag de fort­sat­te krav om afkolonisering.

Monument(al) uro i Sydafrika

Sid­ste år foran Uni­ver­si­ty of Cape Town udspillede der sig et opgør med for­tidens ure­t­færdighed­er og om kom­plekse spændinger i nuti­dens Sydafrika.

Det forunderligt utopiske øjeblik

FOKUS: UNESCO blev grund­lagt tre måned­er efter bomb­ningerne af Hiroshi­ma og Nagasa­ki. I skyggen af pad­de­hat­tesky­erne opstod et presserende behov for at insis­tere på viden­sk­abens iboende vær­di og freds­frem­mende natur.

Et lands uafrystelige historie

Con­gos his­to­rie skal ikke fortælles fra et europæisk per­spek­tiv, men ses igen­nem kvin­derettigheds­forkæm­perens modi­ge, afmægtige øjne og fortælles af bør­nesol­datens forskruede stemme. Adjunkt ved Insti­tut for Kul­tur og Sam­fund ved Aarhus Uni­ver­sitet, Casper Ander­sen, har skrevet et anmeldelseses­say over David van Rey­broucks værk, Con­go: His­to­rien om Afrikas Hjerte, der fortæller den cen­tralafrikanske stats his­to­rie fra …

Et lands uafrys­telige his­to­rie Læs videre »

Scroll til toppen