Frank Ramsey. En mand med overbevisninger

Frank Ram­seys arbe­jde spændte fra matem­atik og filosofi til økono­mi og sandsyn­lighed­ste­ori. I 1930 tog en lever­betæn­delse livet af ham. Ram­sey blev blot 26 år gam­mel, men efter­lod sig en enorm arv, som trods sin store vid­de kredsede om et enkelt prob­lem: har vi over­hovedet ret til at have over­be­vis­ninger? Hans tanker er til dags dato rel­e­vante for, hvor­dan vi omgås men­nesker med hold­ninger forskel­lige fra vores egne.