Politiet COP15

Da projektpolitiet blev synligt

Da pro­jek­t­poli­ti­et blev syn­ligt Massean­hold­elserne ved kli­matop­mødet i Køben­havn 2009 var i kon­flikt med vores grundlovs­sikrede ret­tighed­er. Til gengæld var de fuldt ud i overensstem­melse med de nye dyder for poli­ti­et. Det danske poli­ti skal være effek­tivt, spe­cialis­eret og pro­jek­to­ri­en­teret. Spørgsmålet er, om det sikr­er borg­ernes ret­tighed­er, eller om det modar­be­jder dem? Ind­sat­sen under klimatopmødet …

Da pro­jek­t­poli­ti­et blev syn­ligt Læs videre »