Hieronymus Bosch: det nederlandske renæssancemenneske

I slut­nin­gen af det 15. århun­drede nåede den ital­ienske renæs­sance Nordeu­ropa gen­nem studi­eture, han­delsve­je og bogtrykkerkun­sten. Selvom human­is­men fun­gerede som katalysator for den lutherske ref­or­ma­tion, blev det nordeu­ropæiske men­neskesyn i Hierony­mus Boschs ver­sion væsens­forskel­lig fra det ital­ienske uomo universale.