Kompetencer som oplysningsprojekt: myndiggørelse eller styring?

Kom­pe­tencer som oplysning­spro­jekt: myn­dig­gørelse eller styring? I Dan­mark har man de sen­este år set et markant skifte i bedøm­melsen af uddan­nelseskvalitet. Den stud­erende uddannes nu ikke læn­gere primært til at blive et kri­tisk tænk­ende indi­vid, men til at blive en anven­delig funk­tion på arbe­jds­markedet. Lau­ra Louise Sarauw fortæller, hvor­dan det er gået til. Siden 2003 har …

Kom­pe­tencer som oplysning­spro­jekt: myn­dig­gørelse eller styring? Læs videre »