FORUDBESTILLING — Det Fængslede Menneske

DKK200,00 Inkl. moms

Det næste bog-magasin i serien er Det fængslede menneske – Nedslag i fængslets idéhistorie, hvor vi undersøger følgende spørgsmål: Hvad afslører fængslet om vores kultur? Hvordan har vores idéer om straf og retfærdighed været med til at forme fængslet, som vi kender det i dag? Hvad er fremtidens fængsel? Vi forventer, at Det fængslede menneske udkommer i marts 2021.

På lager: På lager

Sid­ste år udgav vi Det Badende Men­neske, der afsøgte hjørn­erne af bad­nin­gens, badets og ren­lighe­dens lange og rige his­to­rie. Nu vil vi gøre for­matet til en fast udgivelse, hvor hver udgivelse kaster et idéhis­torisk blik på et nyt tema, der er med til at definere det sam­fund, der omgiv­er os, og de liv, vi lever i dem. Udgivelsen er en hybrid af akademiske bag­grund­sar­tik­ler og analyser, lev­ende reportager, fotoes­says, kuriøse fortællinger og his­toriske kilder; den kan læs­es som et mag­a­sin, men har en bogs tyn­gde, når du hold­er den i hån­den og — især — når du graver dig ned i indholdet.

Det næste bog-mag­a­sin i serien er Det fængslede men­neske – Ned­slag i fængslets idéhis­to­rie, hvor vi under­søger føl­gende spørgsmål: Hvad afs­lør­er fængslet om vores kul­tur? Hvor­dan har vores idéer om straf og ret­færdighed været med til at forme fængslet, som vi kender det i dag? Hvad er fremti­dens fængsel?

Med mag­a­sin-bogen vil vi skabe en hybrid mellem mag­a­sin og bog, der skal give mag­a­sinet tyn­gde igen. Der­for præsen­ter­er vi i en række forskel­li­gart­ede ned­slag i fængslets idéhis­to­rie, der også tæller bidrag af en række fan­tastisk dygtige forskere:

  •  Jørn Brøn­dal, pro­fes­sor ved Cen­ter for Amerikanske Studi­er, Syd­dan­sk Universitet
  •  Tine Roe­sen, lek­tor ved Insti­tut for Tværkul­turelle og Regionale Studi­er, Køben­havns Universitet
  •  Poul Duedahl, pro­fes­sor ved His­to­rie, Aal­borg Universitet
  •  Emi­lie Valentin, ph.d.-studerende ved His­to­rie, Aal­borg Universitet
  •  Johan Hein­sen, lek­tor ved His­to­rie, Aal­borg Universitet

Sam­men med forsker­bidra­gene præsen­teres fængsel­skun­st og fotografi­er fra his­to­rien, over­sæt­telser af essen­tielle kilder til idéer om fængslet, ret­færdighed og straf i den vestlige his­to­rie. Det tæller over­sæt­telser af Cicero, Ovid, Mar­tin Luther King, Jere­my Ben­tham, Louis Fer­di­nand Céline og Rosa Luxemburg.

Udgivelsen stræber efter at være en væsentlig, alsidig og visuel smuk læseo­plevelse i den for­stand, at de mange forskn­ings­bidrag sup­pleres med jour­nal­is­tiske reportager, inter­views og fotoes­says af unge jour­nal­is­ter, stud­erende, fotografer og forskere.

Illus­tra­tion: Fred­erik Porsmose

Scroll til toppen