Oprørets filosofi og praksis — brevveksling mellem Pussy Riot og Slavoj Žižek

Pussy_Riot_by_Igor_Mukhin
Foto: Игорь Мухин under Cre­ative Com­mons 3.0.

I fredags udtalte Ruslands premierminister, Dmitrij Medvedev, at Pussy Riot ikke skulle have været i fængsel. Men Pussy Riot er stadig i fængsel, og herfra skriver de breve med den slovenske filosof Slavoj Žižek. Den 23. august skrev Pussy Riot et brev til Žižek for at takke for hans støtte til deres politiske projekt. Baggrund bringer her en oversættelse af brevet og Žižeks svar.

2 år i fængsel­sle­jr. Sådan lød dom­men i midten af okto­ber over to af de tre Pussy Riot-medlem­mer, Nadesj­da Tolokon­niko­va og Maria Alekhi­na, der efter deres aktion i Frelserkat­e­dralen i Mosk­va i feb­ru­ar, hvor de afbrød gud­st­jen­esten og frem­førte deres punkbøn “Holy Shit”, blev anholdt og sigtet. De to Pussy Riot-medlem­mer er nu dømt for hooli­gan­isme motiveret af religiøst had. Dom­men blev begrun­det med, at Pussy Riot udgør en fare for det rus­siske sam­fund. Deres aktion i Moskvas Frelserkat­e­dral blev af dom­meren beskrevet som en krænkelse og ydmygelse af den kristne tro og opfor­dring til religiøst had. Den rus­siske ortodokse kirke udsendte i august en offentlig pressemed­delelse, hvor Pussy Riots aktion blev sam­men­lignet med sov­jetæraens “mil­i­tante ateisme”.

I mellemti­den i Vesten har en lang række organ­i­sa­tion­er og ver­densst­jern­er sam­let sig under slo­ganet: Free Pussy Riot. Madon­na skrev Pussy Riot på ryggen under sin kon­cert på Moskvas Olymp­iske Sta­dion, inter­net­si­den freepussyriot.org arran­gerede i midten af august “Glob­al Pussy Riot Day” og Amnesty Inter­na­tion­al aflev­erede 70.000 under­skrifter til den rus­siske ambas­sade i Wash­ing­ton, der efter­føl­gende blev kastet ud på gaden foran ambas­saden. Pop­st­jern­er som Sting, Peach­es, Pet Shop Boys, Björk, Red Hot Chili Pep­pers og Yoko Ono støt­ter alle Pussy Riot.

I sep­tem­ber blev Pussy Riot nomineret til at mod­tage EUs Sakharov-pris. Sakharov-prisen er opkaldt efter den sov­jetiske men­neskerettighed­sak­tivist, Andrej Sakharov, og bliv­er uddelt af EU “to hon­our excep­tion­al indi­vid­u­als who com­bat intol­er­ance, fanati­cism and oppres­sion”. Prisen er tidligere blevet tildelt Nel­son Man­dela, Kofi Annan og blev sid­ste år givet til “Arab Spring Activists”. Pussy Riot var blandt de tre final­is­ter til at mod­tage prisen.

Pussy Riot er blevet et poli­tisk vidun­der­fænomen i Vesten. Og mens Rus­lands kirke og retssys­tem råber “blas­fe­mi”, så råber Vesten “poli­tisk undertrykkelse”.

Nu har den slovenske filosof, Slavoj Žižek, også ind­skrevet sig i rækken af Pussy Riot-støtter.

Pussy Riot og Slavoj Žižek

Den 27. august offentlig­gjorde Nadesj­da Tolokon­nikovs advokat, Mark Fei­gin, en brevko­r­re­spon­dance mellem Pussy Riot og den slovenske filosof, Slavoj Žižek. Brevvek­slin­gen start­ede efter udgivelsen af Slavoj Žižeks artikel “The True Blas­phe­my” i august. Her skriv­er Žižek, at den sande blas­fe­mi er den rus­siske stats forsøg på at maskere Pussy Riots poli­tiske aktion som blas­fe­mi. Žižek påpeger sam­tidig, at det er vores alle sam­mens pligt at forhin­dre, at de tre medlem­mer af Pussy Riot ikke kom­mer til at betale prisen for at være blevet sym­bol på en poli­tisk kamp: “It is the sacred duty of all of us to pre­vent that the coura­geous indi­vid­u­als who com­pose Pussy Riot will not pay in their flesh the price for becom­ing a glob­al symbol”.

Som tak for Žižeks artikel skrev Nadesj­da Tolokon­niko­va et brev til Žižek og takkede for hans støtte. Brevvek­slin­gen foregik på hen­holdsvis engel­sk og rus­sisk, og Bag­grund bringer her en over­sæt­telse af korrespondancen.

“Hej Slavoj!

Vi mod­tog nyhe­den om, at De på enhver tænke­lig måde — teo­retisk og prak­tisk — har støt­tet os. Fan­tastisk! Det har vist sig at være en fort­sæt­telse af den poli­tiske befrielses- og mirakel­bevægelse, som på en eller anden måde er blevet født for os tre. Jeg elsker mirak­ler og stræben mod dem. Hele vores virk­somhed, det er stræben efter mirakler.

Med­fangerne lær­er “Om volden”. 

Tak for alt!

Al muligt held og lykke.

Nad­ja

23. august 2012”

***

“Kære Nadesj­da, kære Maria, kære alle sammen! 

Jeg fik jeres breve på rus­sisk, som jeg kan læse (jeg har lært rus­sisk i skolen!). Desværre kan jeg ikke læn­gere skrive på rus­sisk, så til­giv mig mit engelsk.

Jeg kan ikke fortælle jer, hvor stolt jeg er af at være i kon­takt med jer. Jeres han­dlinger er gen­nemtænk­te, baseret på en dyb ind­sigt i, hvor­dan under­trykkende magt virk­er, hvor­dan den er nødt til at basere sig på en skjult, obskur agen­da, der for­bry­der sig mod sine egne regler. Men mere end det vis­er I os alle sam­men en måde at kom­binere disse sande ind­sigter med sim­pelt mod. Mod alle post­mod­erne kynikere demon­str­erer I, at der nu mere end nogensinde er brug for etisk-poli­tisk han­dling. Så ignorér fjen­der og falske ven­ner, der ynker at I er punk-pro­vokatør­er, der fort­jen­er en mildere behan­dling. I er ikke hjælpeløse ofre, der bed­er om sym­pa­ti og nåde, I er kæm­pere, der kalder på sol­i­daritet i jeres kamp. Fra min egen for­tid i Slove­nien er jeg godt klar over, at punk-optræ­den­er er mere effek­tive end lib­er­al-human­itære pro­test­er. Min drøm er, at jeg, når alt det her rod er over­stået, kan have en lang sam­tale med jer om alle disse emner.

Men jeg er også godt klar over, at vi alle sam­men er sår­bare men­nesker i under­trykkende kræfters vold, og det er der­for, jeg også er fyldt med sørgmodig vrede og raseri — hvor­for kan jeg ikke gøre mere for at hjælpe jer? Fortæl mig, hvor­dan jeg kan være til hjælp, og jeg vil være det, om det er poli­tisk eller per­son­ligt. I næste uge rejs­er jeg til Toron­to for at præsen­tere den nye film, PERVERT’S GUIDE TO IDEOLOGY, og jeg vil dedikere den til jer.

Det lyder måske sindssygt, men selvom jeg er ateist, er I i mine bøn­ner. Bøn­ner om, at I snart vil gense jeres fam­i­lie, børn, ven­ner. Bøn­ner om, at I i det mind­ste vil have tid til at læse og reflek­tere i fred, mens I er i fængsel.

Al min kærlighed, Slavoj

Ljubl­jana, 26. august 2012”

4 kommentarer til “Oprørets filosofi og praksis — brevveksling mellem Pussy Riot og Slavoj Žižek”

  1. Jeg ved ikke, om Nadesj­da har læst Zizek, men jeg tror, at hun gen­bruger eller lån­er et volds­be­greb fra et Zizekian­sk vok­ab­u­lar­i­um. Det er en ret inter­es­sant og egentlig ret stor ges­tus, at Nadesj­da ind­skriv­er Pussy Riots eget pro­jekt i et Zizekian­sk sprog eller univers: “Vi lær­er vores med­fanger om den store vold”. Det samme volds­be­greb er også på spil, når Zizek skriv­er, at vi alle sam­men er i under­trykkende kræfters vold.

    En anden pointe som er lidt i for­læn­gelse af det her, er at Zizek gør lige præ­cis det, som alle andre vestlige Pussy Riot-støt­tere gør: han ind­skriv­er Pussy Riot i sit eget poli­tiske pro­jekt og gør dem måske til et sym­bol på en større kamp end deres egen. I Zizeks til­fælde kam­p­en “Mod vold­en”. Han gør det bare i sit hegelianske/lacanianske sprog (jeg ved ikke om det er en fair beskriv­else af Zizeks sprog), hvor Amnesty Inter­na­tion­al gør det i et NGO-sprog. Det var en pointe, som jeg også har forsøgt at kom­mu­nikere lit­terært ved bare at gøre Zizek til end­nu en i række af Pussy Riot-støtter.

    Der er et eller andet ved Pussy Riot-sit­u­a­tio­nen og his­to­rien, der er nemt at forstå — og sam­tidig gør det nemt at gøre det til en plat­form for alver­dens projekter.

  2. “Om vold­en” er den rus­siske over­sæt­telse af Zizeks bog “Vio­lence” fra 2008. Udkom på dan­sk med titlen “Vold” — jævn­før oven­stående link.

Der er lukket for kommentarer.

Scroll til toppen