Kvindens rettigheder, Til Dronningen

Women's_March_on_Versailles01
Okto­ber­marchen: Kvin­dernes march mod Ver­sailles, 1789. Ret­tighed­er: Bib­lio­thèque nationale de France.

Den royalistiske forfatter, tænker og aktivist Olympe de Gouges skrev i 1791 pamfletten “Kvindens rettigheder. Til dronningen” til Marie Antoinette i håbet om, at dronningen kunne genvinde magten i Frankrig, hvis Antoinette begyndte at advokere for kvindens rettigheder. Du kan læse en introduktion til de Gouges af Jonas Ross Kjærgård her.

Hen­des Majestæt,

Lidet vant til det sprog man før­er over for kongerne, vil jeg ikke benytte mig af hof­folkenes smiger for at tileg­ne Dem dette særeg­ne værk. Mit ærinde, Deres Majestæt, er at sige tin­gene ligeud. For at udtrykke mig på denne måde har jeg ikke afven­tet fri­he­dens tid­salder: Jeg havde udvist den samme ener­gi på en tid, hvor despoterne i deres blind­hed straffede en så ædel dristighed.

Da hele riget anklagede Dem og gjorde Dem ans­varlig for dets ulykker, har jeg alene i en tid fuld af uro og stor­mve­jr haft kræfterne til at tage Dem i forsvar. Jeg har aldrig kun­net tro på, at en prins­esse, der var opdraget i høj­modighed, havde alle lavhe­dens laster.

Ja, Deres Majestæt, da jeg så sværdet løftet over Dem, kast­ede jeg mine obser­va­tion­er ind imellem sværdet og offer­et, men i dag, hvor jeg ser, at man nøje iagt­tager hoben af under­købte rebeller, og at hoben holdes tilbage af frygten for lovene, så siger jeg Dem, Deres Majestæt, det, som jeg ikke sagde til Dem dengang.

Hvis de fremmede drager sværdet mod Frankrig, er De ikke læn­gere i mine øjne denne dron­ning, der falske­lig blev anklaget, denne inter­es­sante dron­ning, men en ufor­son­lig fjende af fran­skmæn­dene. Ah! Deres Majestæt, tænk på, at De er mod­er og hus­tru, brug al Deres anseelse til at få prin­serne til at vende tilbage. Anvendt på en klog måde styrk­er denne anseelse faderens trone og bevar­er den for søn­nen, og De gen­vin­der fran­skmæn­denes kærlighed. Denne værdi­ge forhan­dling er en dron­nings sande pligt. Intrigerne, sam­mensværgelserne og de blodi­ge plan­er vil føre til Deres fald, hvis man kunne mis­tænke dem for nogle sådanne planer.

Gid Deres Majestæt må være optaget af et ædlere for­mål; gid det må pirre Deres ærg­er­righed og fastholde Deres blik. Det tilkom­mer kun den, som til­fældet har ophø­jet til en fremtræ­dende still­ing, at støtte udviklin­gen af kvin­dens ret­tighed­er og frem­skyn­de deres suc­ces. Hvis de var min­dre velud­dan­net, Deres Majestæt, så kunne jeg frygte, at Deres per­son­lige inter­ess­er vejede tun­gere end Deres køns inter­ess­er. De elsker æren: Tænk på, Deres Majestæt, at de aller­største for­bry­delser bliv­er udødelig­gjort lige­som de største dyder, men hvilken forskel på berøm­melsen i his­to­riens annaler! Den ene tages uophørligt som et for­billede, og den anden er i al evighed en ved­er­stygge­lighed for menneskeheden.

Man vil aldrig gøre det til en for­bry­delse at arbe­jde for sædernes geno­pret­telse og give Deres køn hele den fas­thed, som det er i stand til. Dette værk er uheldigvis for vores nye regime ikke gjort på en dag. Denne rev­o­lu­tion find­er først sted, når alle kvin­derne er opfyldt af bev­id­s­the­den om deres sørgelige skæb­ne og de ret­tighed­er, som kvin­den har mis­tet i sam­fun­det. Støt, Deres Majestæt, en så smuk sag; forsvar det ulykke­lige køn, og De vil snart have halvde­len af kon­geriget på Deres side og i det mind­ste en tred­jedel af den anden halvdel.

Se her, Deres Majestæt, se her ved hvilke bedrifter, De burde angive og bruge Deres anseelse. Tro mig, Deres Majestæt, vores liv er ikke ret meget, navn­lig for en dron­ning, når dette liv ikke besmykkes af folkenes kærlighed og vel­gøren­hedens evige ynder.

Hvis det er sandt, at nogle fran­skmænd sæt­ter alle Europas magter op imod deres fædreland, så kan man spørge: hvor­for? På grund af nogle intet­si­gende for­ret­tighed­er; nogle kimær­er. Tro mig, Deres Majestæt, hvis jeg døm­mer efter det, som jeg føler, så ødelæg­ger det monark­istiske parti1 sig selv; gid det vil opgive alle tyran­nerne, og alle hjert­er vil sam­le sig omkring fædrelandet for at forsvare det.

Her ser De, Deres Majestæt, hvori mine prin­cip­per består. Ved at tale om fædrelandet taber jeg for­målet med denne tileg­nelse af syne. Det er således, at enhver god borg­er ofr­er sin hæder og sine inter­ess­er, når han kun har sit lands hæder og inter­esse for øje.

Jeg for­bliv­er med den dybeste respekt,

Deres Majestæt,

Deres meget ydmyge og meget lydi­ge tjenerinde,

De Gouges

Kvindens rettigheder

Mand, er du i stand til at være ret­færdig? Det er en kvin­de, der stiller dig spørgsmålet. Du vil da i det mind­ste ikke fratage hende denne ret. Sig mig? Hvem har givet dig den suveræne magt til at under­trykke mit køn? Din fysiske styrke? Dine evn­er? Betragt skaberen i al dennes vis­dom; gen­nem­søg naturen i hele dens storhed, som du synes at ville sam­men­ligne dig med, og giv mig, hvis du tør, et eksem­pel på dette tyran­niske herredømme. Gå tilbage til dyrene, råd­før dig med naturkræfterne, under­søg planterne, kast endelig et blik på alle foran­dringerne i det organ­is­erede mate­ri­ale, og bøj dig for kends­gerningerne, når jeg nu giv­er dig mulighe­den for det. Søg, rand­sag og skeln, hvis du kan, alt om naturens for­valt­ning af kønnene. Over­alt vil vi finde dem bland­et sam­men, over­alt samar­be­jder de som en har­monisk enhed med hen­blik på dette udødelige mesterværk.

Alene man­den har sam­men­stykket et prin­cip af denne und­tagelse. Bizar, blind, oppustet af viden­sk­aben og degener­eret, i dette århun­drede præget af oplysning og kløgt, i den aller­største uvi­den­hed, vil han herske despo­tisk over et køn, som er blevet begavet med alle de intellek­tuelle evn­er. Han hævder at nyde godt af rev­o­lu­tio­nen og at kræve sin ret til lighed, vi vil ikke sige mere.

Olympe de Gouges’ “Kvin­dens ret­tighed­er, Til Dron­nin­gen” kan find­es i For­laget Slag­marks anden udgivelse i Rev­o­lu­tion­sse­rien — Den Franske Rev­o­lu­tion. Den bringer over­sæt­telser af et udvalg af de væsentlig­ste tek­ster fra Den Franske Rev­o­lu­tion. Du kan læse det redak­tionelle forord her og købe bøgen her.

Scroll til toppen