Sund fornuft

Thomas Paine var en engelsk radikal demokrat, der kom til Amerika i 1774 og udgav Sund fornuft i 1776. Bogen solgte mere end 150.000 eksemplarer det første år og er til dato en af de bedst sælgende bøger i amerikansk historie. Med sit ligefremme sprog og sin radikale dagsorden delte værket de amerikanske revolutionære mellem de radikale og de moderate. Paines værk er en af de første, der ikke bare angriber det engelske monarkis handlinger, men selve monarkiets princip og eksistensberettigelse.


Der er noget utroligt lat­terligt ved monarki­et. Først hin­dr­er det et men­neske fra at kunne skaffe sig infor­ma­tion, men giv­er ham så myn­dighed til at han­dle i sager, hvor den højeste døm­mekraft kræves. Kon­gens til­stand udelukker ham fra ver­den, men kon­gens job kræver, at han kender ver­den vel. Monarki­ets forskel­lige dele, der unaturligt mod­sæt­ter sig og ødelæg­ger hinan­den, bevis­er hele insti­tu­tio­nen som absurd og ubrugelig. […]

Til monarki­ets onder har vi til­fø­jet arve­føl­gen, og da monarki­et er en degrader­ing og svækkelse af os selv, således er arve­føl­gen, der hævdes som en ret, en fornærmelse og en tvang over­for fremti­den. For da alle men­nesker fra fød­slen er lige, kan ingen af fød­sel have ret til at etablere sin fam­i­lie med evig for­trin­sret over alle andre. Om end han måske selv kan gøre sig fort­jent til nogen hæder af sine sam­tidi­ge, da kan hans efterkom­mere være alt for uværdi­ge til at arve den. Et af de stærkeste naturlige bevis­er af dette arve­føl­gens idi­oti er, at naturen afvis­er den. Ellers ville hun ikke så tit for­van­dle det til en lat­terlig­gørelse ved at give men­neske­he­den et æsel som løve. […]

Det er mere end sandsyn­ligt, at hvis vi kunne tage antikkens mørke dække af og spore monarki­et til dets første opkomst, da ville vi finde, at de første af dem ikke var spor bedre end den øver­ste slyn­gel i en rastløs bande, hvis vilde maner­er eller over­leg­ne skarpsindighed gav ham titlen af høvd­ing blandt røvere, og som ved at forøge sin magt og udstrække sine plyn­dringer tvang de stille og forsvarsløse til at købe deres sikker­hed med regelmæs­sige gaver. […]

Men det er ikke så meget arve­føl­gens absur­ditet som dens ond­skab, der ved­kom­mer men­neske­he­den. Hvis den resul­terede i en race af gode og vise men­nesker, da ville den have den gud­dom­melige autoritets vel­signelse, men da den åbn­er døren for de dumme, de ond­sk­ab­s­fulde og de upassende, da har den i sig under­trykkelsens natur. Men­nesker, der anser sig selv som født til at regere og andre at adlyde, bliv­er hur­tigt respek­tløse; udval­gt fra resten af men­neske­he­den bliv­er deres tanker hur­tigt forgiftet af egen vigtighed, og den ver­den, de han­dler i, afviger så markant fra ver­den som sådan, at de har ringe mulighed for at kende dens sande inter­ess­er, og når de får magten, da er de ofte de mest uvi­dende og ueg­nede i hele riget. […]

Kort sagt, monar­ki og arve­følge har efter­ladt (ikke kun dette eller hint kongedømme) hele ver­den i blod og aske. Det er en form for regering, som Guds ord vid­ner imod, og blod led­sager det. […]

Jo nærmere en regering kom­mer repub­likken, desto min­dre brug er der for en konge […] Det er den repub­likanske og ikke den monarkiske del af Eng­lands for­fat­ning, som englæn­derne er stolte af, nem­lig fri­he­den til at vælge en for­sam­ling af borg­ere fra deres egen midte – og det er let at se, at når den repub­likanske dyd fejler, da føl­ger slaver­i­et. Hvad andet skyldes den engelske for­fat­nings syg­dom, end at monarki­et har forgiftet repub­likken, at kro­nen har opslugt borgerstanden?

Hele uddraget af Thomas Paines “Sund for­nuft” kan find­es i For­laget Slag­marks første udgivelse i Rev­o­lu­tion­sse­rien – Den Amerikanske Rev­o­lu­tion. Den bringer over­sæt­telser af et udvalg af de væsentlig­ste tek­ster fra Den Amerikanske Rev­o­lu­tion. Du kan læse det redak­tionelle forord her.

Scroll til toppen