Marmor

Hvornår blev meteren en meter lang? Hvorfor er det maskulint at gå med armbåndsur? Holder diamanten længere end ægteskabet? Bliver Gud sur, når man spiser med gaffel? I vores nyeste udgivelse, Baggrunds Kabinet, undrer vi os over ni hverdagsgenstande, som langt de fleste af os bruger uden den mindste tanke på deres forhistorie.

Kuriositet­sk­abi­net­ter var pri­vate sam­linger, der kunne inde­holde så forskel­lige ting som udstoppede dyr, grøntsager, min­eraler, anatomiske særhed­er, med­i­cinske dia­gram­mer, billed­er og manuskripters beskriv­else af fremmede lande, mærke­lige fig­ur­er, dyr fra fabler eller myter og plan­er for bygninger og mask­in­er, der ikke var mulige at konstruere.

Kabi­net­tet, en af det mod­erne muse­ums forgæn­gere, blev set som en ver­den i ver­de­nen, en frem­still­ing af jor­dens mind­ste kom­po­nen­ter, som rummede fortællinger om de største. Eller med andre ord: kabi­net­tet var en mulighed for at kat­e­goris­ere ver­dens forskel­lige vidun­dere og sam­tidigt pege på dem som en del af en større sammenhæng.

I Bag­grunds Kabi­net frem­stiller vi — i kabi­net­tets ånd — en række hverdag­sob­jek­ter, som vi alle bruger uden nød­vendigvis at forholde os til deres forhis­to­rie: arm­bånd­suret, sæd­cellen, dia­man­ten, reg­ne­mask­i­nen, akti­et­ick­eren, sæbe­boblen, meter­stokken, gaflen og regnearket.

Med hvert objekt føl­ger en mod­erne for­tolkn­ing af Stilleben, der nok bedst er kendt som malerier af frugt og mad­var­er sirligt opstil­let på et bord, løs­revet fra deres sociale kon­tekst og hverdagslige brug.

At lade objek­tet frem­stå nøgent giv­er det paradok­salt nok en priv­i­legeret posi­tion. Tek­sterne og illus­tra­tionerne i vores kabi­net tilby­der læseren sådanne posi­tion­er at beskue tin­gene fra, løs­revet fra deres hverdagslige brug og beskrevet som his­toriske objek­ter. Idéhis­torik­eren Frank Beck Lassen skriv­er i en artikel i vores onlinema­gasin Baggrund.com, at his­to­rien er:

“… den omvej, igen­nem hvilken vi kan etablere en dis­tance til de selvføl­gelige antagelser, der præger vor egen samtid. Via studi­er af forne tiders over­be­vis­ninger og antagelser kan vi etablere et forhold til for­gangne virke­lighed­er, der udgør alter­na­tiv­er til vort eget sam­fund­sliv og dets selvfølgeligheder.”

Forhåb­nin­gen er dermed, at his­to­ri­erne om nogle af de mest selvføl­gelige objek­ter, præsen­teret her i Bag­grunds Kabi­net, ikke alene kan fortælle os om for­tiden, men ligeledes være omve­je til at reflek­tere over objek­ternes plads og brug i dag.

Bag­grunds Kabi­net er udgivet af Bag­grund i decem­ber 2016. Hæftet er gratis og kan afhentes på en række bib­liotek­er og kul­turst­ed­er i hele lan­det fra midten af decem­ber og frem. Læs mere her.

Scroll til toppen