Kommer snart: Klimaets idéhistorie

De men­neskesk­abte kli­maforan­dringer er men­neske­he­dens største kollek­tive udfor­dring nogensinde. I løbet af forholdsvis kort tid his­torisk set er vi beg­y­n­dt at se og mærke kon­sekvenserne af 200 års inten­siv afbrænd­ing af fos­sile brænd­stof­fer, og vi har i løbet af de sid­ste årti­er set en tem­a­tis­er­ing af kli­maforan­dringer på tværs af poli­tiske, økonomiske, kul­turelle og viden­sk­a­belige områder; fra diplo­ma­tisk stor­poli­tik til under­vis­nings­plan­er; fra lov­givn­ing og byplan­lægn­ing til kun­st­pro­jek­ter og filosofiske afhan­dlinger; fra økonomiske beslut­ninger til veg­e­tar-diskus­sion­er i familierne.

Kli­ma er blevet en meget konkret sam­tale om, hvad vi gør for at afværge katas­tro­fen og en metadiskus­sion om, hvem vi er som art, sam­fund og indi­vider. Kli­ma er ikke bare sum­men af vejr. Det er også blevet et symp­tom og tids­billede på vor tid. Kli­ma er blevet et af de væsentlig­ste sprog, hvor inden for vi sam­taler om og med os selv om, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være. Der pro­duc­eres i dag idéer om kli­maet som aldrig før. Lab­o­ra­to­ri­er, tæn­ke­tanke, forskn­ings­cen­tre, regeringskon­tor­er, kon­sulen­thuse, reklame­bu­reauer, nyhedsme­di­er, parti­er, sociale bevægelser, film­studi­er, museer etc. masse­pro­duc­er­er kli­maforestill­inger: Billed­er, sym­bol­er, tal, mod­eller, begre­ber om, hvad kli­ma er, hvad men­neskesk­abte kli­maforan­dringer er, hvad det bety­der for vores fremtid, hvad det bør betyde for vores poli­tik og hverdag. 

I denne bog under­søger vi, hvor­dan man har tænkt kli­ma, dette på en og samme tid konkrete og syn­lige forhold som vejr (regn, blæst, tem­per­atur …) og dif­fuse forhold som kli­ma (det generelle vejr­forhold over læn­gere tid). Hvis vejret er det, men­nes­ket altid har kigget på og haft forhåb­ninger til i sit daglige liv, så er kli­maet de generelle bag­grunds­betingelser for samme, de dag-til-dag umærke­lige foran­dringer, der akku­muleret over tid ændr­er på men­nes­kets livs­betingelser. Der er der­for både konkrete og abstrak­te forhold på spil. Ting, der kan ses og mærkes og ting, der kun kan måles og bereg­nes. I alle led mellem det mest konkrete, ’det reg­n­er uden­for’, til det mest abstrak­te, ’kli­maet foran­dr­er sig’ er der idéer om men­neske, natur, viden­skab, poli­tik, reli­gion, og om hvad det vil sige at høre til, at leve nu-og-her, at være under­lagt kræfter uden­for ens kon­trol, at være årsag til kli­maforan­dringer etc. 

Du kan forudbestille Kli­maets Idéhis­to­rie i vores web­shop.

Bogen er redi­geret af Jakob Bek-Thom­sen og Mikkel Tho­rup og inde­hold­er bidrag fra Casper Ander­sen, Jakob Bek-Thom­sen, Lau­ra Bryhl, Johan Brun Mendes Ced­er­feldt, Oliv­er Bugge Hunt, Chris­t­ian Olaf Chris­tiansen, Sara Elna Wellßow Delling, Louise Fabi­an, Lud­vig Gold­schmidt, Anders Lund Hansen, Matthias Hey­mann, Morten Hau­gaard Jeppe­sen, Math­ias Hein Jessen, Rith­ma Kreie Engel­breth Larsen, Johannes Lund­berg, Mar­cus Nan­dal, Kristi­na Jung­dal Nielsen og Mikkel Thorup

Scroll til toppen