Mødet mellem døde og levende i Cape Town – Q&A med Meghna Singh

Con­tain­er by Megh­na Singh and Simon Wood. Pho­to: Michael Klein

Sammen med den Emmy-nominerede filmkunstner Simon Wood har den visuelle kunstner og forsker Meghna Singh skabt Virtual Reality 3D-kunstinstallationsoplevelsen Container, der undersøger både fortidens spøgelser og den moderne verdens levende genfærd med afsæt i en container på Clifton Beach i Cape Town.

FOKUS: DEN FORTSATTE AFKOLONISERING Afkolonis­er­ing er ikke bare én placer­bar begiven­hed, der fandt sted, hvor det formelle kolo­niale styre fik sin ende. Afkolonis­er­ing er en pro­ces, hvor kolo­nial­is­mens kul­turelle og epis­temiske arv fort­sat udfor­dres. I samar­be­jde med forskn­ing­spro­jek­tet ECHOES har vi udgivet e‑bogen Key­words, hvor de mest afgørende idéer, sociale bevægelser og teo­retiske posi­tion­er, der lig­ger bag de fort­sat­te krav om afkolonis­er­ing blotlægges.

I 2015 fandt man resterne af det por­tugi­siske slaveskib São José ud for Clifton-stran­den i Cape Town. Ski­bet sank i 1794 med 212 slaver ombord. En af de ledende arkæol­o­giske efter­forskere betragter det som en reel mulighed, at der eksis­ter­er en masseg­rav med de druknede slaver et sted på stran­den. Sam­men med den Emmy-nominerede filmkun­st­ner Simon Wood har den visuelle visuel kun­st­ner og forsker Megh­na Singh skabt Vir­tu­al Real­i­ty 3D-kun­stin­stal­la­tion­so­plevelse Con­tain­er. Med fil­men ønsker de at rejse spørgsmå­lene: Hvad vil det betyde for erindrin­gen om slaver­i­et i en by, der har haft et afvisende forhold til sin for­tid? Og hvad nu hvis de døde kom­mer tilbage for at kræve ret­færdighed et sted, der er overfyldt af priv­i­legerede hvide gæster, der sol­bad­er og slap­per af?

Megh­na Singh har netop bidraget med en artikel om “Con­tain­er” og den kolo­niale arv i Cape Town med titlen Meet­ing of the Dead and Liv­ing: Enslaved Bod­ies, Entan­gled Sites and the Mem­o­ry of Slav­ery in Cape Town i bogen Decol­o­niz­ing Colo­nial Her­itage – New Agen­das, Actors and Prac­tices in and beyond Europe. Kasper Jacek har talt med Megh­na Singh om fil­men Vir­tu­al Real­i­ty 3D-kun­stin­stal­la­tion­so­plevelsen “Con­tain­er” og hen­des arbe­jde med kolo­nial arv.

Kan du kort introducere din og Simon Woods film Container?

”Con­tain­er er en VR 3D-kun­stin­stal­la­tion­so­plevelse, der syn­lig­gør de ”usyn­lig­gjorte” kroppe, som mulig­gør vores for­brugssam­fund. Ved at kon­fron­tere slaver­i­et gen­nem kon­stant for­mæn­drende fragt­con­tain­er bliv­er for­tid gjort til nutid og de usyn­lige syn­lige. Vi er vidne til sam­fun­dets splin­ter: for­tidens spøgelser og den mod­erne ver­dens lev­ende genfærd”

Con­tain­er by Megh­na Singh and Simon Wood. Pho­to: Michael Klein

Hvorfor valgte du og Simon Woods en container som omdrejningspunktet for jeres film? 

”Val­get af con­tainere udstiller både fysisk og sym­bol­sk, hvor­dan men­nesker er blevet gjort til var­er, hvilket netop er def­i­n­i­tio­nen på slaveri: men­nesker som produkter”

Con­tain­er by Megh­na Singh and Simon Wood. Pho­to: Michael Klein

Hvordan beskæftiger Container sig med den koloniale fortid, der specifikt er i Cape Town og Sydafrika – og med den koloniale arv i bredere forstand?

”Con­tain­er er lavet til minde om de 212 slaveg­jorte mænd, kvin­der og børn, der druknede i lænker på det por­tugi­siske slaveskib São José Paque­tte de Africa i 1794. De, der over­levede, blev sol­gt til slaveri i Cape Town. Deres efterkom­mere lever stadig iblandt os i dag. Con­tain­er syn­lig­gør eksis­tensen af de men­nesker, der var læn­ket, de, der druknede, og de, der stadig slaveg­øres i nye for­mer for økonomisk slaveri. Vores rejse beg­y­n­der på Clifton-stran­den i Cape Town, hvor gravene til de 212 slaveg­jorte mænd og kvin­der, der druknede læn­ket til det por­tugi­siske slaveskib, som sank i 1794, befind­er sig. Ved at følge lænker i van­det dykker vi ned i havets dyb efter for­fæ­drene og de forsvundne, der end­nu ikke er blevet stedt til hvile. En fragt­con­tain­er vis­er sig, dørene bry­des op; vi bevæger os ind i mør­ket. Hvad der føl­ger er en kon­stant for­van­dling af mørke sam­fund­shem­me­lighed­er, inden for fragt­con­tainerens grænser; en ikke-lineær ver­den på tværs af tid og sted, der præsen­ter­er forskel­lige tableauer af de slaveg­jorte, der lid­er i tavshed. Vi er vidne til, hvor­dan en såret mand i en sukker­plan­tage kravler ind i kolonibesid­derens hus, hvor en udkørt tjen­estepige afs­lør­er en mas­sage­sa­lon. Rejsen kul­miner­er på et con­tain­er­lager, hvor forskel­lige kass­er pakkes ind og ud og fodr­er en endeløs cirku­la­tion af var­er, der tilgo­deser et for­brugssam­fund, der mulig­gøres af mil­lion­er, som før var og stadig er fanget i slaveri.”

Con­tain­er by Megh­na Singh and Simon Wood. Pho­to: Michael Klein

Hvilke slags refleksioner – både som visuel kunstner og forsker – håber du på, at Container kan føre til?

”Skib­svraget, de usyn­lige con­tainere og samti­dens økonomiske slaveri er grun­den til, at his­to­rien skal fra Sydafri­ka og ud til hele ver­den. Vi håber, at næste gang nogen ser ud over havet, tænker de på de men­nesker, der blev læn­ket, de, der druknede, de, der sluges af nye for­mer for økonomisk slaveri, og de, som usynliggøres.”

Dr. Megh­na Singh er visuel kun­st­ner og forsker med en Ph.d. i visuel antropolo­gi og fokuser­er i sit arbe­jde ved uni­ver­sitetet i Cape Town i Sydafri­ka på temaet migration. 

Inter­viewet er oprindeligt lavet af Kasper Jacek for Project ECHOES og over­sat af Ida Katin­ka Ploug og Johan Bold­ing Ras­mussen. Det oprindelige inter­view er lavet i for­læn­gelse af Project ECHOES, og kan find­es på engel­sk her: https://keywordsechoes.com/about

Scroll til toppen