islamisk stat

Panislamisme og den globale virkelighed

Øns­ket om et poli­tisk mus­lim­sk samar­be­jde på tværs af etnicitet og nation­alitet har rød­der helt tilbage til Muham­mad. Alligev­el er der aldrig blevet etableret et bæredygtigt panis­lamistisk samar­be­jde i den mus­limske del af ver­den. Jør­gen Bæk Simon­sen giv­er en reli­gions- og idéhis­torisk fork­lar­ing på, hvor­for det kan være tilfældet.

Kan islam og modernitet forenes?

Kan islam og det mod­erne sam­fund forenes? Spørgsmålet er blevet stil­let utal­lige gange i den aktuelle danske debat. Hvad, kun få ved, er, at en flok mus­limske intellek­tuelle svarede på spørgsmålet allerede for omkring 150 år siden. Pro­fes­sor Diet­rich Jung giv­er en ide­his­torisk gen­nem­gang af Islam og modernitet. 

Scroll til toppen