Københavns Universitet

Demokrati eller studentervælde?

Stu­den­tero­prøret var den mest betyd­nings­fulde rebelske begiven­hed i Dan­mark i året 1968. Her føl­ger den den­gang his­to­rie-stud­erende Erland Kold­ing Nielsens beretning og poli­tiske analyse af samti­dens begiven­hed­er på Køben­havns Universitet. 

Kompetencer som oplysningsprojekt: myndiggørelse eller styring?

Kom­pe­tencer som oplysning­spro­jekt: myn­dig­gørelse eller styring? I Dan­mark har man de sen­este år set et markant skifte i bedøm­melsen af uddan­nelseskvalitet. Den stud­erende uddannes nu ikke læn­gere primært til at blive et kri­tisk tænk­ende indi­vid, men til at blive en anven­delig funk­tion på arbe­jds­markedet. Lau­ra Louise Sarauw fortæller, hvor­dan det er gået til. Siden 2003 har …

Kom­pe­tencer som oplysning­spro­jekt: myn­dig­gørelse eller styring? Læs videre »

Scroll til toppen