Tabish Khair: Råb op!

Ons­dag den 19. novem­ber blok­erede stud­erende dele af admin­is­tra­tionerne på uni­ver­siteterne i Århus og Køben­havn i protest imod regerin­gens uddan­nelses­re­former. Ved den tilhørende demon­stra­tion i Århus holdt lek­tor i engel­sk Tabish Khair en tale til de frem­mødte stud­erende. Vi bringer her tal­en i en dan­sk oversættelse.