Det Fængslede Menneske

DKK200,00 Inkl. moms

Fængslets historie kan ikke skrives i ental. Historien om fængslet og det fængslede menneske er ikke historien om én enkelt, ensartet institution, hvis rationale og nødvendighed har været skrevet i sten siden historiens begyndelse. Fængslets historie er snarere en myriade af historier, der tilsammen rummer det væld af måder, hvorpå indespærring, slavegørelse og afstraffelse af mennesker har fundet sted, er blevet praktiseret og retfærdiggjort af skiftende magthavere, samfund og politiske systemer.

Det er nogle af de historier, vi forsøger at fortælle i denne anden udgave af vores bog-magasin. Fængslet historie er historien om den slavegjorte kvinde Sarahs flugt i St. Croix; det er uddrag af nogle af de mange breve, der er skrevet fra fængselscellerne; det er historien om de gamle fængselsbygninger, der stadig står tilbage og hvor fængselsfortiden er forvandlet til kommercialiseret bykultur; det er fængslets, eksilets og gulaglejrenes rolle i den russiske litteratur; det er historien om fangernes ar, fængselsoprørene og kvindernes vilkår i de danske fængsler; og det er historierne, der peger på de små sprækker i fængselsmuren, de øjeblikke hvor de indsattes menneskelighed ikke kan benægtes og de situationer, hvor fængslet ikke længere kan retfærdiggøres.

På lager: På lager

Fængslets his­to­rie kan ikke skrives i ental; his­to­rien om fængslet og det fængslede men­neske er ikke his­to­rien om én enkelt, ensartet insti­tu­tion, hvis ratio­nale og nød­vendighed har stået skrevet i sten siden men­neske­he­dens beg­y­n­delse. Fængslets his­to­rie er snarere en myr­i­ade af his­to­ri­er, der tilsam­men rum­mer det væld af måder, hvor­på inde­spær­ring, slaveg­ørelse og afs­traf­felse af men­nesker har fun­det sted, er blevet prak­tis­eret og ret­færdig­gjort af skif­tende magth­a­vere, sam­fund og poli­tiske systemer.
Denne udgivelse er en sam­ling af nogle af de his­to­ri­er. Ved at udforske forskel­lige tiders idéer om fængslet kan vi nem­lig nærme os vores egen tids syn på denne insti­tu­tion. Vi kan se den fra nye vin­kler og vi kan gen­overve­je dets rai­son d’etre. For vores ned­slag i fængslets his­to­rie vis­er, at ret­færdighed – eller man­gel på samme – kan tage mange former

Udgivelsen er en væsentlig, alsidig og visuel smuk læseo­plevelse i den for­stand, at de mange forskn­ings­bidrag sup­pleres med jour­nal­is­tiske reportager, inter­views og fotoes­says af jour­nal­is­ter, stud­erende og forskere.

Scroll til toppen