Fascister i fåreklæder

DKK300,00 Inkl. moms

Den identitære bevægelse er domineret af unge, internetkyndige aktivister og præsenterer sig selv som en ny type højrebevægelse, der endegyldigt har kappet båndene til højreradikalismens fascistiske fortid. Men gør de rent faktisk op med højreradikalismens mørke fortid, eller er de ikke andet end fascister i fåreklæder?

Mathias Hee Pedersen analyserer de identitæres ideologi og opridser de idéhistoriske spor, der fører fra Generation Identitærs Greenpeace-inspirerede aktivisme og alt-right-bevægelsens internetcentrerede kulturkamp via Det Nye Højre til mellemkrigstidens fascistiske tænkere. Bogen viser, hvordan den identitære bevægelse forsøger at påvirke den politiske samtale og sporer bevægelsens indflydelse i store højrenationalistiske partier som Dansk Folkeparti, Lega Nord og Alternativ für Deutschland. For den, der vil forstå hvilken trussel, højreradikalismen udgør i det 21. århundrede, er der ingen vej udenom den identitære bevægelse og dens idéhistoriske fundament.

Kategori:

“Med et grundigt ned­dyk i tek­ster og teori­er lev­er­er Fas­cis­ter i Fårek­læder? et vigtigt bidrag til at forstå Det Nye Højre og en advarsel om, hvad det kan udvikle sig til”
 — Ras­mus Hage Dal­land, jour­nal­ist og for­fat­ter til reportage­bo­gen Identitær.

Den iden­titære bevægelse er domineret af unge, inter­netkyn­di­ge aktivis­ter og præsen­ter­er sig selv som en ny type højre­bevægelse, der end­e­gyldigt har kap­pet bån­dene til højr­eradikalis­mens fascis­tiske for­tid. Men gør de rent fak­tisk op med højr­eradikalis­mens mørke for­tid, eller er de ikke andet end fas­cis­ter i fåreklæder?

Math­ias Hee Ped­er­sen analy­ser­er de iden­titæres ide­olo­gi og opridser de idéhis­toriske spor, der før­er fra Gen­er­a­tion Iden­titærs Green­peace-inspir­erede aktivisme og alt-right-bevægelsens inter­net­cen­tr­erede kul­turkamp via Det Nye Højre til mellemkrigsti­dens fascis­tiske tænkere. Bogen vis­er, hvor­dan den iden­titære bevægelse forsøger at påvirke den poli­tiske sam­tale og sporer bevægelsens ind­fly­delse i store højre­na­tion­al­is­tiske parti­er som Dan­sk Folkepar­ti, Lega Nord og Alter­na­tiv für Deutsch­land. For den, der vil forstå hvilken trussel, højr­eradikalis­men udgør i det 21. århun­drede, er der ingen vej ude­nom den iden­titære bevægelse og dens idéhis­toriske fundament.

Vægt 0.740 kg
Størrelse 21.5 × 15 × 3.5 cm
Scroll til toppen