Kommer snart: Kønnets idéhistorie

Køn­sid­éhis­to­rie afdækker vores stadigt foran­derlige idéer om køn. Den han­dler om de roller, for­vent­ninger og han­dlinger, vi tilskriv­er køn og om de måder hvor­på kønnede idéer, begre­ber, metafor­er såv­el som moraliteter, poli­tikker og prak­siss­er implic­it og eksplic­it for­mer vores ver­den og fordel­er dens muligheder.

Køn­sid­éhis­to­rie som ana­lytisk til­gang afdækker de udtalte teori­er og videns­former, der har taget udgangspunkt i køn og ikke mindst køns­forskelle, de magt- og dom­i­nans­former, som hier­arkiske køns­forestill­inger har skabt. Køn­sid­éhis­to­rie er inter­esseret i de mange måder, hvor­på man op igen­nem his­to­rien har søgt at fork­lare og sta­bilis­ere, hvad forskel­lige køn er og kan samt alle de måder, hvor­på de måder er blevet omgået og udfor­dret, ændret og forhandlet.

Køn­sid­éhis­to­rie han­dler såv­el om at afdække de his­torisk foran­derlige måder, køn er blevet forstået, såv­el som de måder alt muligt andet er blevet forstået høj­ly­dt eller tavst igen­nem køn. Det han­dler om køn i tænknin­gen og tænkn­ing om køn, dvs. om hvor­dan køn, køns­forhold og køns­forestill­inger implic­it og eksplic­it har influeret tænknin­gen samt de måder, hvor­på der eksplic­it er blevet reflek­teret over køn, f.eks. i naturv­i­den­sk­aberne, i poli­tik, jura, teolo­gi og økono­mi eller i filosofien.

Bogen er redi­geret af pro­fes­sor Mikkel Tho­rup og består af korte bidrag fra nuværende og tidligere ansat­te og stud­erende på Idéhis­to­rie i Aarhus (og et par filosof­fer og his­torikere). Bogen er der­for også et forsøg på at anskuelig­gøre og uddybe det fort­sat­te samar­be­jde mellem ansat­te og stud­erende på Idéhis­to­rie om, hvilken slags idéhis­to­rie vi gerne vil have. Bogen er ment som en invi­ta­tion til alle slags idéhis­torikere og alle andre til at tænke med om, hvor­dan vi analy­ser­er vores kønnede for­tid og nutid.

Køn­nets idéhis­to­rie – eller ret­tere det kønnedes idéhis­to­ri­er – er en velkom­men udfor­dring til også at læse noget andet end tra­di­tionelt og til at læse anderledes end normalt.

Bogen er fagfællebedømt og inde­hold­er bidrag fra: Kamil­la Kehlet Bavn­gaard, Jakob Bek-Thom­sen, Chris­t­ian Olaf Chris­tiansen, Anders Dræ­by, Nico­lai von Eggers, Lin­nea Amalie Høy­er, Line Jacob­sen, Morten Hau­gaard Jeppe­sen, Anna Kvam, Lone Kølle Mar­tin­sen, Mar­cus Lee Nal­dal, Niels Nye­gaard, Anna Cor­nelia Ploug, Sara Kier Praëm, Louise Rogn­lien og Mikkel Thorup. 

Lay­out: Math­ias Skafte Andersen

Scroll til toppen