Antikkens fortællinger – i 2021

Ynglinge­hoved. Fotograf Karl Fred­erik Kin­chaf. Orig­i­nal­fo­tografi­er taget af Carls­berg­fondets Rho­dos-eks­pedi­tion 1902–1914. Udgivet under Pub­lic Domain af National­museet / Grafik: Kasper Mikael Jacek.

ANTIKKENS FORTÆLLINGER: Antikken er andet og mere end en støvet, hensvun­den epoke. Antikken er en viden­sk­a­belig arv, som vores nuværende prak­sis står på skul­drene af; antikken er et kul­turelt udgangspunkt, som nuti­dens kun­st­nere til stadighed søger en dia­log med, og antikken er tilmed en pro­ces, hvori socio-poli­tiske bevægelser for­sat søger at finde rod og aut­encitet. I samar­be­jde med Gold­en Days udgiv­er Bag­grund online­u­ni­ver­set ’Antikkens fortællinger — i 2021’, som på den ene side fokuser­er på de tusindårige tråde, der kan trækkes til oldti­den, og sam­tidigt adresser­er de process­er, der spandt dem

Du behøver ikke en tur syd­på for at opleve antikken. Den lever nem­lig i bed­ste vel­gående her­hjemme; de fysiske aftryk kan ses på museer og i arkitek­turen, mens den imma­terielle arv lever videre i vores sprog, naturv­i­den­skab og lit­ter­atur. Ligeledes har under­hold­ningsin­dus­trien bidraget flit­tigt til vores kollek­tive forståelse af antikken ved at anvende peri­o­den som set­ting for vidt forskel­lige pro­duk­tion­er. Alt fra den vold­spornografiske action­film 300 over filmk­las­sikere som Ben Hur og Spar­ta­cus til satiren Life of Bri­an anven­der antikken som kulisse.

Du kan tilmed nemt tilgå antikken på din skærm der­hjemme ved at sætte en film som Glad­i­a­tor på eller spille et com­put­er­spil som Assas­sins Creed. Antikken er med andre ord aldrig læn­gere væk end ét klik med com­put­er­musen — når man alt­så ved, den er der.

Men meget af det, vi forestiller os om antikken, er vores egen fortælling om peri­o­den. Når kam­er­aet i Glad­i­a­tor panor­erer over Rom, er det ikke dati­dens Rom, men snarere dét Rom, som hold­et bag fil­men forestillede sig: et mar­morhvidt, civilis­eret magt­cen­trum fyldt med søjler, imposante bygninger og en umæt­telig elite. I for­læn­gelse af den vok­sende inter­esse, der har vist sig i de senere år for at dis­sekere his­to­rieskrivnin­gen, ønsker vi med online­u­ni­ver­set Antikkens fortællinger — i 2021 at gen­overve­je og nuancere vores syn på antikken. Online­u­ni­ver­set udgives i samar­be­jde med fes­ti­valen Gold­en Days, der i år sæt­ter fokus på antikken, og som find­er sted fra den 3. til den 19. sep­tem­ber 2021.

Online­u­ni­ver­sets for­mål er dermed at udfolde en række af antikkens fortællinger, der til stadighed rum­ster­er i og kaster lys på vores samtid, gen­nem artik­ler og billed­ma­te­ri­ale. Artik­lerne er som altid for­fat­tet af fag­per­son­er med særlig eksper­tise om de respek­tive emner.

Temaet skal forstås bogstaveligt og mere metaforisk, idet onli­ne­se­rien kom­biner­er en række bidrag, der konkret beskæftiger sig med fortællinger fra antikken — eksem­pelvis i form af antikke orig­inal­tek­ster, skulp­tur­er, skue­spil — med en række bidrag, der behan­dler, hvor­dan antikkens fortællinger i bredere for­stand lever omkring os — eksem­pelvis i form af bidrag om Den Kon­gelige Afstøb­n­ingssam­ling samt sporten og poli­tikkens rolle i det antikke sam­fund og frem.

På redak­tio­nen er det vores håb, at serien vil slå en undren og nys­ger­righed an hos læseren ved at fremvise en række af de mangeart­ede fortællinger, som antikken bestod af, og som trækker deres spor til vores tid. Disse spor rum­mer alt fra ophø­jet filosofi til forne­drende slaveri; højt besunget kærlighed til bes­tial­sk kvin­de­un­dertrykkelse; finkul­turel tragediekun­st og jord­nær satire til ide­alis­erede krigsh­er­rer og mytol­o­gis­erede kvin­der, og såv­el de fik­tive som de non-fik­tive fortællinger har stadig meget at tilbyde ver­den i dag — i 2021. 

God læselyst!


Læs resten af artiklerne: ANTIKKENS FORTÆLLINGER – I 2021

Scroll til toppen