Det Osmanniske Rige

Thanassis Aghnides og skabelsen af den internationale embedsmand

Den ver­dens­f­jerne, over­bu­reaukratiske inter­na­tionale embeds­mand er en velk­endt og ofte forhadt fig­ur. Men skal vi forstå den glob­ale ver­den­sor­den, må vi have en nuanceret og sam­men­hæn­gende fortælling om, hvornår de inter­na­tionale embedsmænd opstod på den inter­na­tionale scene, og hvor­dan deres rolle udviklede sig i løbet af det tyvende århundrede.

Det Osmanniske Rige 1880–1893: Abdul Hamid II’s samling

Det Osman­niske Rige blev grund­lagt i 1299 og bestod i over 600 år frem til 1922. Fotografierne neden­for er alle fra peri­o­den mellem 1880–1893 under sul­tan Abdul Hamid II. De vis­er et sam­fund, der er midt i en mod­erniser­ingspe­ri­ode med tek­nol­o­gisk udvikling, uddan­nelse og en avanceret militærmagt.

Mellemøstens trediveårskrig

Lars Erslev Ander­sen gør sta­tus over de mellemøstlige grænser, der er under ombryd­ning: Med et EU, der ikke kan, et USA, der ikke vil og en række ara­biske regimer, der kæm­per for deres over­levelse står Mellemøsten, ifølge Lars Erslev Ander­sen, over­for deres egen trediveårskrig.

Scroll til toppen