Humanisme

Philipp Melanchthon: Reformationens humanist

DE ANDRE REFORMATORER: Refor­ma­tio­nen havde ikke været den samme uden Phillipp Melanchthon. Den human­is­tisk-uddannede teolog og moral­filosof stod ved sine human­is­tiske kund­sk­aber og iden­titet, sam­tidig med at han gjorde Luthers cen­trale teol­o­giske ind­sigter til sine egne.

Mennesket som historieskabende væsen — socialisme og humanisme

Social­is­men blev til i en dobbelt kon­fronta­tion med den gam­le orden og den nye kap­i­tal­isme. Esben Bøgh Sørensen under­søger her, hvor­dan human­is­mens forestill­ing om men­nes­ket som et selv- og his­to­riesk­abende væsen spillede en vigtig rolle i denne proces. 

Gerri Kasparov vs. Deep Blue

Ånden og maskinen – Skakcomputere, stormestre og ny humanismekritik

Ånden og mask­i­nen – Skak­com­put­ere, stormestre og ny human­is­mekri­tik Mask­i­nen pro­duc­eres som ensartet mytos i pop­ulærkul­turen, og den kædes almin­deligvis sam­men med karak­tertræk som mega­lo­mani, amoral og ambi­tion­er, der er så bele­jligt abstrak­te eller kom­plekse, at de lig­ger hin­sides grænserne for men­neske­lig erk­endelse. Som sæl­som instans er den amorf, forun­derligt angst­pro­vok­erende og i sti­gende grad …

Ånden og mask­i­nen – Skak­com­put­ere, stormestre og ny human­is­mekri­tik Læs videre »

Scroll til toppen