Transhumanisme

Den posthumane horisont og litteraturen

Hvad er det posthu­mane? Forestill­in­gen om det men­neske­lige er under pres fra flere sider. Det afspe­jler sig i lit­ter­a­turen. I anled­ning af sin nye bog The New Human in Lit­er­a­ture intro­duc­er­er lek­tor i lit­ter­aturhis­to­rie Mads Rosendahl Thom­sen her til Don DeLil­los vision­er om men­nes­kets foranderlighed.

Transhumanisme

Transhumanismens nye menneske

Ifølge den amerikanske pro­fes­sor og for­fat­ter Fran­cis Fukuya­ma, er tran­shu­man­is­men en forestill­ing om, at den den evo­lu­tionære udvikling end­nu ikke afs­lut­tet og i fremti­den vil være styret af men­neske­lig teknolo­gi. Drevet frem af forkærlighed for teknolo­gi og angst for døden, forsøger tran­shu­man­is­terne at ændre ved de grundlæggende men­neske­lige vilkår. Bag­grund bringer her et inter­view med …

Tran­shu­man­is­mens nye men­neske Læs videre »

Gerri Kasparov vs. Deep Blue

Ånden og maskinen – Skakcomputere, stormestre og ny humanismekritik

Ånden og mask­i­nen – Skak­com­put­ere, stormestre og ny human­is­mekri­tik Mask­i­nen pro­duc­eres som ensartet mytos i pop­ulærkul­turen, og den kædes almin­deligvis sam­men med karak­tertræk som mega­lo­mani, amoral og ambi­tion­er, der er så bele­jligt abstrak­te eller kom­plekse, at de lig­ger hin­sides grænserne for men­neske­lig erk­endelse. Som sæl­som instans er den amorf, forun­derligt angst­pro­vok­erende og i sti­gende grad …

Ånden og mask­i­nen – Skak­com­put­ere, stormestre og ny human­is­mekri­tik Læs videre »

Scroll til toppen