Velfærdsstat

Sociale rettigheder som eksklusionsmekanisme

Sociale ret­tighed­er skil­dres ofte som en inklu­sion­s­mekanisme, men gen­nem tiden har ind­førelsen af disse også været knyt­tet til tab af cen­trale civile ret­tighed­er. Her beskrives hvor­dan udviklin­gen af vor tids velfærdsy­delser foregik i en bal­ance­gang mellem et ide­al om uni­versel inklu­sion og en eksklu­sion af visse samfundsgrupper.

Velfærdens vogtere

Lad os ned­sætte en kom­mis­sion! Det er den strate­gi som poli­tikere i de sen­este årti­er har tyet til, når de er stødt på økonomiske spørgsmål, som både er kom­plekse og afgørende for statens velfærd. Men hvad er en kom­mis­sion egentlig, og hvor­for bliv­er vi ved med at ned­sætte dem?

Dansk korruption

Den danske velfærdsstat er bygget på livstidsdomme til embedsmænd med lange fingre

Dan­mark er i dag et af ver­dens abso­lut mindst kor­rupte lande. Et forhold, som de fleste danskere nok ikke er bev­id­ste om. Netop kor­rup­tion­shis­to­rien har dog haft afgørende betyd­ning for udviklin­gen af den danske sam­fundsmod­el og etab­lerin­gen af grund­laget for velfærdsstat­en gen­nem de sen­este århundreder.

Scroll til toppen