Klimaets idéhistorie

DKK200,00 Inkl. moms

Klima er ikke bare summen af vejr. Det er også blevet et symptom og tidsbillede på vor tid. Klima er blevet et af de væsentligste sprog, hvor inden for vi samtaler om og med os selv om, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være.

Der produceres i dag idéer om klimaet som aldrig før – og klima er blevet en meget konkret samtale om, hvad vi gør for at afværge katastrofen og en metadiskussion om, hvem vi er som art, samfund og individer.

Kategori: Tags: , , ,

De men­neskesk­abte kli­maforan­dringer er men­neske­he­dens største kollek­tive udfor­dring nogensinde. I løbet af forholdsvis kort tid his­torisk set er vi beg­y­n­dt at se og mærke kon­sekvenserne af 200 års inten­siv afbrænd­ing af fos­sile brænd­stof­fer, og vi har i løbet af de sid­ste årti­er set en tem­a­tis­er­ing af kli­maforan­dringer på tværs af poli­tiske, økonomiske, kul­turelle og viden­sk­a­belige områder; fra diplo­ma­tisk stor­poli­tik til under­vis­nings­plan­er; fra lov­givn­ing og byplan­lægn­ing til kun­st­pro­jek­ter og filosofiske afhan­dlinger; fra økonomiske beslut­ninger til veg­e­tar-diskus­sion­er i familierne.

Kli­ma er blevet en meget konkret sam­tale om, hvad vi gør for at afværge katas­tro­fen og en metadiskus­sion om, hvem vi er som art, sam­fund og indi­vider. Kli­ma er ikke bare sum­men af vejr. Det er også blevet et symp­tom og tids­billede på vor tid. Kli­ma er blevet et af de væsentlig­ste sprog, hvor inden for vi sam­taler om og med os selv om, hvem vi er, og hvem vi gerne vil være. Der pro­duc­eres i dag idéer om kli­maet som aldrig før. Lab­o­ra­to­ri­er, tæn­ke­tanke, forskn­ings­cen­tre, regeringskon­tor­er, kon­sulen­thuse, reklame­bu­reauer, nyhedsme­di­er, parti­er, sociale bevægelser, film­studi­er, museer etc. masse­pro­duc­er­er kli­maforestill­inger: Billed­er, sym­bol­er, tal, mod­eller, begre­ber om, hvad kli­ma er, hvad men­neskesk­abte kli­maforan­dringer er, hvad det bety­der for vores fremtid, hvad det bør betyde for vores poli­tik og hverdag.

I denne bog under­søger vi, hvor­dan man har tænkt kli­ma, dette på en og samme tid konkrete og syn­lige forhold som vejr (regn, blæst, tem­per­atur …) og dif­fuse forhold som kli­ma (det generelle vejr­forhold over læn­gere tid). Hvis vejret er det, men­nes­ket altid har kigget på og haft forhåb­ninger til i sit daglige liv, så er kli­maet de generelle bag­grunds­betingelser for samme, de dag-til-dag umærke­lige foran­dringer, der akku­muleret over tid ændr­er på men­nes­kets livs­betingelser. Der er der­for både konkrete og abstrak­te forhold på spil. Ting, der kan ses og mærkes og ting, der kun kan måles og bereg­nes. I alle led mellem det mest konkrete, ’det reg­n­er uden­for’, til det mest abstrak­te, ’kli­maet foran­dr­er sig’ er der idéer om men­neske, natur, viden­skab, poli­tik, reli­gion, og om hvad det vil sige at høre til, at leve nu-og-her, at være under­lagt kræfter uden­for ens kon­trol, at være årsag til kli­maforan­dringer etc.

Bogen er redi­geret af Jakob Bek-Thom­sen og Mikkel Tho­rup og inde­hold­er bidrag fra Casper Ander­sen, Jakob Bek-Thom­sen, Lau­ra Bryhl, Johan Brun Mendes Ced­er­feldt, Oliv­er Bugge Hunt, Chris­t­ian Olaf Chris­tiansen, Sara Elna Wellßow Delling, Louise Fabi­an, Lud­vig Gold­schmidt, Anders Lund Hansen, Matthias Hey­mann, Morten Hau­gaard Jeppe­sen, Math­ias Hein Jessen, Rith­ma Kreie Engel­breth Larsen, Johannes Lund­berg, Mar­cus Nan­dal, Kristi­na Jung­dal Nielsen og Mikkel Thorup

Du kunne også være interesseret i...

Scroll til toppen