Det Unge Akademi - Tanker i lockdown

Katastrofer i geometriske modeller – og vice versa

Epi­demien sendte en matem­atik­er væk fra uni­ver­sitetet og en tur på lan­det, hvor der blev mulighed for at arbe­jde uforstyrret med dif­fer­en­tial­ligninger. Året var 1665 og den unge mand var såmænd Isaac Newton.

Gammel erotik og usynliggjort vold

For nogle år siden fandt his­torik­er Hans Bonde guld. Han fik fin­grene i en lang og intens bre­vud­vek­sling mellem den gym­nast og for­fat­ter I.P. Müller (1866–1938) og dennes forlovede. Brevvek­slin­gen rum­mer dybt ero­tiske beskriv­elser af afsenderens min­der om tidligere elskovs­møder og deres fan­tasi­er om igen ved næste møde at bringe hinan­den i ekstase på alskens udsøgte måder.

Eksakte og ikke-sagte tal i Rusland: Pandemiens tal taler forskellige sprog

Under coro­n­a­pan­demien har offent­lighe­den ful­gt Johns Hop­kins-uni­ver­sitetets daglige opda­teringer af smit­te­tal ver­den over. “Tal­lene taler deres tydelige sprog,” siger poli­tik­erne og begrun­der nationale kris­tes­trate­gi­er med hen­vis­ning til videnskaben.

Urgency: Om chronopolitik, tidsstyring og rummet for eftertanke

Hvis der er noget, som coro­n­a­pan­demien har vist os, så er det, at det at han­dle i tide er helt cen­tralt. Tids­fak­toren er kri­tisk, når det gælder om at undgå spred­ning af en smit­som virus, hvor­for den poli­tiske ageren føl­gelig også bliv­er et spørgsmål om at han­dle i tide.

Scroll til toppen