modernisering

Mind the GAP

FOKUS: Imens ver­dens øjne har været ret­tet mod borg­erkri­gene i Syrien og Irak, har Tyrki­et færdig­gjort hele 21 megadæmninger i et sam­let dæmn­ingssys­tem. I cen­trum af pro­jek­tet står Atatürk-dæmnin­gen som sym­bo­l­et på Tyrki­ets kon­tro­ver­sielle vandpolitik.

Det Osmanniske Rige 1880–1893: Abdul Hamid II’s samling

Det Osman­niske Rige blev grund­lagt i 1299 og bestod i over 600 år frem til 1922. Fotografierne neden­for er alle fra peri­o­den mellem 1880–1893 under sul­tan Abdul Hamid II. De vis­er et sam­fund, der er midt i en mod­erniser­ingspe­ri­ode med tek­nol­o­gisk udvikling, uddan­nelse og en avanceret militærmagt.

Danmark og Ønskeøen

FOKUS: I den kolo­niale optik var grøn­læn­derne castet i rollen som Peter Pan-børn, der aldrig kunne blive vok­sne. Nu lad­er det til, at børnene på ønskeøen er blevet vrangvil­lige teenagere, som de danske foræl­dre må beskytte mod de lurende far­er ved øget autonomi.

Scroll til toppen