Objekthistorier

Vaccinen

OBJEKT: Vac­ci­nen har red­det mil­lion­er af liv. Den første vac­cine nogensinde var mod kokop­per, og his­to­rien bag vac­ci­nen beg­y­n­der med en engel­sk læges møde med en malkepige i 1770.
Læs Mar­tin Kris­tensens fortælling om vac­ci­nen, der indgår i Bag­grunds Objekthistorier. 

Håndsæben

OBJEKT: “Sæbe har været brugt af men­nesker i flere tusinde år, men har ‒ snarere end som et mid­del til krop­slig ren­hold­else ‒ været anvendt til en lang række andre for­mål”. Læs Tanne Schloss­er Søn­dertofts fortælling om håndsæben.

Koppen

OBJEKT: Kop­pen er, og har siden de første bydan­nelser været, et af de mest almin­delige objek­ter i men­nes­kets dagligdag.

Bogstavet

OBJEKT: Bogstavet er en opfind­else. I for­mer og i lyde har bogstav­erne foran­dret sig i sam­spil med men­neskers kul­tur og tek­nol­o­giske udviklinger. Læs om de latinske bogstavers oprindelse og om his­to­riens foreløbige slut­punkt ved den dig­i­tale skrift.

Container History Objects

Containeren

OBJEKT: Con­taineren er et af de vigtig­ste materielle objek­ter i den glob­ale økono­mi. I denne objek­this­to­rie udlæg­ger Nick­las Weis Damkjær, hvor­dan den rek­tan­gulære met­alk­a­sse er en form for nøgle til at forstå kap­i­tal­is­men i dag.

Rolodexet

OBJEKT: Læs his­to­rien om rolodex­ets storhed og fald, om Rock­e­fellers leg­en­dariske netværk af over 200.000 kon­tak­ter og indek­sko­rtenes første anven­delse blandt 1800-tal­lets naturhistorikere.

Drikkevandsfontænen - Thumbnail

Drikkevandsfontænen

OBJEKT: Rent drikke­vand er ingen selvfølge. I 1859 blev den første offentlige drikke­vands­fontæne i Lon­don ind­vi­et efter år med kol­er­aepi­demier, drikke­vandssatire og util­strække­lig fil­trering af Them­sens brune vand.

Scroll til toppen