Europa

Etnografisk akkuratesse og tidsrejser i Grønland

Ram­merne for de kolo­niale pro­jek­ter blev ikke primært udformet i Europas uden­rigsmin­is­terier, men i viden­sk­a­belige studi­er, rejsedag­bøger og drama­tiske fortællinger. Lek­tor Søren Rud under­søger den etno­grafiske viden om kolonierne, der var tæt for­bun­det med det kolo­niale pro­jekt i Grønland.

Fadermordet – En anmeldelse af Slavoj Žižek

Den slovenske filosof Slavoj Žižek, der tidligere var en af ven­stre­flø­jens super­st­jern­er, er nu blevet en super­no­va. Nick­las Weis Damkjær gør i denne essayan­meldelse op med det, han kalder Žižek idiosynkratiske og imag­inære korstog mod ven­stre­flø­jen og hans idé om “ikke-europæiske værdier”.

Kunstmuseets af-europæisering?

FOKUS: Find­es der et europæisk kun­st­mu­se­um? Pro­fes­sor Hans Dam Chris­tensen tager os på en rund­tur til et eksklu­sivt udvalg af kun­st­sam­linger og kun­st­museer på kon­ti­nen­ter uden for Europa, for at spørge om der find­es særlige europæiske kunstmuseer. 

Skelethaven, Paris

Skelethaven i Paris

FOKUS: Den naturhis­toriske sam­ling af skelet­ter i Paris er født ud af en bestemt ånd, der ser naturen som et æstetisk objekt i sig selv. Pro­fes­sor ved Sor­bonne, Justin E. H. Smith, vis­er rundt i skelethaven i Paris. 

Den sorte planet

Louis-Fer­di­nand Célines liv og værk er et vid­nes­byrd om de mørke skyg­ger, Første Ver­den­skrig kast­ede over Europa. Kasper Lyn­g­holm Larsen skriv­er om en af mellemkrigsti­dens mest pes­simistiske forfattere.

Stefan Zweig

Sidste nyt fra aftenlandet. En meget kort introduktion til Stefan Zweig

INTRODUKTION: Den østrigske for­fat­ter Ste­fan Zweig sam­lede på store, man­dlige per­son­lighed­er, som han kunne beun­dre, ryge cig­a­r­er og spille skak med og skrive om. Jør­gen Her­man Mon­rad giv­er en kort, per­son­lig intro­duk­tion til for­fat­teren Ste­fan Zweig, der længtes efter førkrigslivet, hvor de store mænd end­nu levede.

Kompetencer som oplysningsprojekt: myndiggørelse eller styring?

Kom­pe­tencer som oplysning­spro­jekt: myn­dig­gørelse eller styring? I Dan­mark har man de sen­este år set et markant skifte i bedøm­melsen af uddan­nelseskvalitet. Den stud­erende uddannes nu ikke læn­gere primært til at blive et kri­tisk tænk­ende indi­vid, men til at blive en anven­delig funk­tion på arbe­jds­markedet. Lau­ra Louise Sarauw fortæller, hvor­dan det er gået til. Siden 2003 har …

Kom­pe­tencer som oplysning­spro­jekt: myn­dig­gørelse eller styring? Læs videre »

Scroll til toppen