Kunst

Hieronymus Bosch: det nederlandske renæssancemenneske

I slut­nin­gen af det 15. århun­drede nåede den ital­ienske renæs­sance Nordeu­ropa gen­nem studi­eture, han­delsve­je og bogtrykkerkun­sten. Selvom human­is­men fun­gerede som katalysator for den lutherske ref­or­ma­tion, blev det nordeu­ropæiske men­neskesyn i Hierony­mus Boschs ver­sion væsens­forskel­lig fra det ital­ienske uomo universale. 

Sir Muirhead Bone: Vestfronten

I 1916 fik den skotske maler Sir Muir­head Bone til opgave at skil­dre kri­gens mange facetter udfra tanken om, at ingen pen er skarp nok til at vise kri­gen i sin hel­hed uden penslens hjælp.

Kunstmuseets af-europæisering?

FOKUS: Find­es der et europæisk kun­st­mu­se­um? Pro­fes­sor Hans Dam Chris­tensen tager os på en rund­tur til et eksklu­sivt udvalg af kun­st­sam­linger og kun­st­museer på kon­ti­nen­ter uden for Europa, for at spørge om der find­es særlige europæiske kunstmuseer. 

Rural utopi i urban tidsalder — Ou Ning: Hvordan man laver sin egen utopi

Den kine­siske film­sk­aber, redak­tør, kura­tor og kun­st­ner Ou Ning udformede i 2010 notes­bo­gen Hvor­dan man laver sin egen utopi; en forestill­ing om en intellek­tuel geno­plivn­ing af et tabt, ruralt fæl­lesskab i lands­byen Bis­han i den østlige del af Cen­tralk­i­na. Notes­bo­gen er et mon­tageværk, som afføder næsten lige så mange spørgsmål som svar.

Paradise Hotel er ikke reality-tv

Når næste udgave af TV3s real­i­tyfænomen Par­adise Hotel løber af sta­blen den 2. marts, bliv­er vi som seere atter taget med til et luk­sushotel i Mex­i­co, hvor en vir­tu­ost afstemt bland­ing af intriger, romance, tak­tik og sanseløs beruselse er primus motor for noget af det bed­ste danske tv i de senere år. Par­adise Hotel har nu kørt i elleve sæson­er. Til sam­men­lign­ing kørte Lykke­hjulet i tretten.

Et monument til det antropocæne — Bruno Latours politiske økologi

FOKUS: Kli­makun­studstill­in­gen The Anthro­pocene Mon­u­ment afspe­jler ikke blot en ny kli­ma­tisk virke­lighed, men forsøger at vise andre måder at tænke og prak­tis­ere samar­be­jde, affald, plas­tik, atmos­færen og luft. Med Bruno Latour som guide vis­er kun­sthis­torik­er Line Marie Thors­en, hvor­dan kul­tur og natur er intrikat flet­tet sammen.

Flyt jer, køer, for livet er kort!

Flyt jer, køer, for livet er kort! Den colom­bianske for­fat­ter Gabriel Gar­cía Márquez gik denne påske bort, 87 år gam­mel. Inden da vandt han Nobel­prisen i littea­tur og for­fat­tede blandt andet 100 års ensomhed og Kærlighed i kol­er­aens tid. Ras­mus Vang­shardt min­des her Márquez mellem beg­y­n­delse og begrav­else. Det er ingen hem­me­lighed, at den colom­bianske for­fat­ter Gabriel …

Flyt jer, køer, for livet er kort! Læs videre »

Vi må ikke glemme Anders Behring Breivik

Vi må ikke glemme Anders Behring Breivik Teater­forestill­in­gen Man­i­fest 2083 om Anders Behring Breivik har mødt stor mod­stand og kri­tik. Siden det blev annon­ceret, at teaterin­struk­tøren Chris­t­ian Lol­like og skue­spilleren Olaf Høj­gaard havde plan­er om at opsætte forestill­in­gen, er den blevet beskyldt for at føre Anders Behring Breiviks sag. Bag­grund har inter­viewet Chris­t­ian Lol­like og …

Vi må ikke glemme Anders Behring Breivik Læs videre »

dOCUMENTA 13 – verdens største kunstudstilling vil være politisk

dOC­U­MEN­TA 13 – ver­dens største kun­studstill­ing vil være poli­tisk dOC­U­MEN­TA er det etablerede kun­st­miljøs mek­ka. Her flokkes ver­dens førende kun­st­nere, anmeldere og kun­stin­ter­esserede hver femte år for at finde ud af, hvad der bevæger sig lige nu. Den 13. udgave af fes­ti­valen prøver at præsen­tere kun­sten poli­tisk. Det lykkes for kun­st­ner­grup­pen The Otolith Group i …

dOC­U­MEN­TA 13 – ver­dens største kun­studstill­ing vil være poli­tisk Læs videre »

Scroll til toppen