Med byen som vidne

Byen som monument over det 20. århundredes katastrofer

FOKUS: Byen spiller en cen­tral rolle hos Sebald, der i løbet af sit for­fat­ter­skab gør sig en række overve­jelser over byen som his­torisk civil­i­sa­tions­form, som end­nu vid­ner om det 20. århun­dredes katastrofer.

Austerlitz

FOKUS: Bag­grund bringer i dag et uddrag af den danske over­sæt­telse af W. G. Sebalds Auster­litz om Theresienstadt-ghettoen.

Surferbyen — om modernitet og urban rekreation

FOKUS: Fra Køben­havn til Barcelona, fra Syd­ney til New York, fyldes byens offentlige rum i højere og højere grad af folk der løber, cyk­ler, ruller, spiller bold, danser, leg­er, dyrk­er fit­ness eller lignende.

1440 — Det glatte og det stribede

FOKUS: Vi skel­ner mellem byrum­mets organ­is­er­ing og lan­deg­nens uopdelthed. Men er de to forskel­lige rum slet og ret modsætninger?

“Det er støjen, der binder byen sammen”

FOKUS: Ras­mus Skov Ole­sen har været på tur rundt i Køben­havns lyd­land­skab sam­men med musik­eren Jeppe Lau­rit­sen og adjunkt ved Køben­havns Uni­ver­sitet Jacob Kreutzfelt.

Et europæisk ingenmandsland

FOKUS: Den nye Pots­damer Platz i Berlin er blevet et nyt ingen­mand­s­land – et iden­titet­sløst og his­to­rieløst sted, der hverken rum­mer sorg eller glæde.

Metropolen

FOKUS: I 2007 i Frankrig udkom bogen Den kom­mende opstand, der er under­skrevet bogen med det kollek­tive pseu­do­nym Den usyn­lige komité. Bogen er blevet kaldt en ter­ror­man­u­al af den franske regering. Bag­grund bringer i dag kapit­let “Metropolen”.

Resterne af Sovjetunionens ideologiske drømmelandskab

FOKUS: Mens det ide­ol­o­giske land­skab bliv­er gen­tænkt i Kijev, virk­er det til at Sov­je­tu­nio­nens gam­le mon­u­menter igen har fået nyt liv på Krimhalvøen i den nu annek­terede del af Putins Rusland.

Ruinerne af en by, der aldrig blev færdig

FOKUS: Ordos blev kaldt det “kine­siske Dubai”, men bag plakater­ne af de luk­suriøse byg­gerier med Hugo Boss-butikkerne og Guc­ci-butikkerne lig­ger ruin­erne af en by, der aldrig blev færdig.

Scroll til toppen