Internet

Gezi-protesterne: Sociale medier og kampen om det politiske rum

Gezi-pro­test­erne: Sociale medi­er og kam­p­en om det poli­tiske rum Tyrki­ets nye rev­o­lu­tionære går på gaden med en smart­phone i baglom­men. De tweet­er direk­te fra Gezi-parken og udfor­dr­er magth­av­ernes førsteret til at definere, hvad offent­lighe­den må høre. Men er de sociale medi­er alene om at skabe poli­tiske forbedringer og er inter­net­tet kun på de svages side? …

Gezi-pro­test­erne: Sociale medi­er og kam­p­en om det poli­tiske rum Læs videre »

Skat i digital økonomi

Hvordan beskatter man en digital økonomi?

De store inter­net­fir­maers udbre­delse gør det end­nu sværere for nation­al­stater­ne at bekæmpe den sys­tem­a­tiske skat­te­und­dragelse. Den gam­le skat­telov­givn­ings logik kan ikke bruges på den nye dig­i­tale økono­mi, der ofte kaldes “imma­teriel”. Den franske regering er på forkant og har fået udar­be­jdet en rap­port, der gen­tænker beskat­ning i den dig­i­tale økono­mi

Crowdsourcing er udnyttelsens skalkeskjul

Crowd­sourc­ing er udnyt­telsens skalkeskjul Crowd­sourc­ing er ker­nen i flere og flere af vor tids for­ret­ningsmod­eller. Det er blevet tolket som et tegn på inter­net­tets frigørende tri­umf. Desværre bety­der den nye mod­el også en inten­siveret udbyt­ning af arbe­jderne. Det men­er den tyske design­forsker Flo­ri­an Alexan­der Schmidt, der for et par uger siden talte på fes­ti­valen Trans­me­di­ale …

Crowd­sourc­ing er udnyt­telsens skalkeskjul Læs videre »

The Pirate Bay skal dø

The Pirate Bay skal dø I week­enden havde Simon Klos­es doku­men­tarfilm The Pirate Bay — Away From Key­board pre­miere på Berli­nalen. Sam­tidig blev den lagt ud på The Pirate Bay som gratis down­load. Fildel­ingskul­turen er nået til film­fes­ti­valerne. Men er fil­min­dus­trien nået til fildel­ing? Og er ver­den virke­lig til fri brug? Dybt inde i et …

The Pirate Bay skal dø Læs videre »

Facebook lukker filterboblen

Lukker Facebook filterboblen tættere om os?

Lukker Face­book fil­ter­boblen tæt­tere om os? I for­rige uge annon­cerede Face­book under en del hype en ny søge­funk­tion. Graph Search, som den hed­der, skal gøre det muligt at lave detal­jerede og per­son­lige søgninger i Face­books dybe base af social data. Er det et skridt nærmere på at udleve inter­net­tets poten­tiale som kom­mu­nika­tionsværk­tøj, eller bliv­er vi …

Lukker Face­book fil­ter­boblen tæt­tere om os? Læs videre »

Fight Club - Anonymous Project Mayhem

Mens vi venter på Project Mayhem

Mens vi ven­ter på Project May­hem I dag sker det. Ver­den, som vi kender den, ophør­er. Men selvom der ikke er udsigt til mete­or­regn eller gam­maglimt fra det ydre rum, skal vi måske for­berede os på en foran­dring inde­fra. Anony­mous har plan­lagt en ny fildel­ingsplat­form, der skal give alver­dens whistle­blow­ers et sted at lække alle …

Mens vi ven­ter på Project May­hem Læs videre »

Claudia Cadelo

Kan en blog gå på gaden?

FOKUS: “Ved du, hvor­dan man fuck­er med en kom­mu­nist?” Den slags må man helst ikke sige på Cubas gad­er. Og man må slet ikke syn­ge det. I det føl­gende inter­view fortæller Clau­dia Cade­lo en his­to­rie om kærlighed, angst og dårlig inter­net­forbindelse.

No future 2.0

På trods af udsigterne til en lavere leve­s­tandard end deres foræl­dre kan nuti­dens unge se frem til større poli­tisk fri­hed, hvis de for­mår at gribe den. På samme måde som murens fald i 1989 tog Vestens intel­li­gentsia på sen­gen, var de vestlige mellemøstekspert­er ikke intellek­tuelt for­beredt på det ara­biske forår. Da gadekam­p­ene beg­y­n­dte i Cairos …

No future 2.0 Læs videre »

Kan cubanerne blogge sig til demokrati?

FOKUS: Yoani Sánchez blog­ger om hverda­gen og demokrat­i­bevægelsen i Cuba og hun er els­ket i den vestlige ver­den. Rosa Baez blog­ger om Cas­tro­brø­drene og Cubas fortræf­fe­lighed­er og hun had­er Yoani Sánchez.

Bag Anonymous’ maske

Vi hør­er om Anony­mous oftere og oftere. Vi genk­ender den smilende Guy Fawkes-maske. Men hvad er Anony­mous egentlig? Skal vi være bange?

The Internet is not a Dark and Scary Place

“You were right about Assange and Wik­ileaks, now make it stop!” Den amerikanske pol­i­cy råd­giv­er Ben Scotts tele­fon glød­ede med den slags besked­er fra amerikanske ambas­sadør­er efter Wik­ileaks’ læk­age af diplo­ma­tiske kor­re­spon­dancer i 2010. Men Scott kunne allerede den­gang svare, at det ikke ville stoppe. Om noget ville det blive værre for de poli­tiske beslut­ningstagere …

The Inter­net is not a Dark and Scary Place Læs videre »

Scroll til toppen