Udgivelser

Til­fø­jes alle udgivelses­sam­linger (ikke enkelte indlæg)

KOMMER SNART: Klimaets Idéhistorie

Kli­ma er blevet en meget konkret sam­tale om, hvad vi gør for at afværge katas­tro­fen og en metadiskus­sion om, hvem vi er som art, sam­fund og indi­vider. Kli­ma er ikke bare sum­men af vejr. Det er også blevet et symp­tom og tids­billede på vor tid.

Sarah Gamp — En skændsel for det mest kvindelige erhverv i verden

LYT: Charles Dick­ens lurvede og drik­fældige karak­ter Sarah Gamp blev i det vik­to­ri­anske Eng­land brugt som argu­men­ta­tion for en reform af syge­ple­jen. Lin­nea Amalie Høy­er beskriv­er i et kapi­tel fra Køn­nets idéhis­to­rie, hvor­dan den ufaglærte og util­tal­ende Gamp ikke kun blev brugt som mod­billedet på det nye ide­al for syge­ple­jer­sken, men også blev sym­bol på en neg­a­tiv kvin­de­lighed. Hør eller læs kapit­let her.

Hvordan koloniseres elefanter? – Elephant Bills idéhistorie

Hvor­dan kolonis­eres ele­fan­ter? – Ele­phant Bills idéhis­to­rie Når kolonisator­er mødte økosys­te­mer, der for dem var fremmede, oplevede de dem ved hjælp af kat­e­gori­er og idéer, de bar med sig hjem­me­fra. I et kapi­tel fra bogen Glob­al Idéhis­to­rie udforsker Dann Gro­tum Nielsen møderne mellem en britisk ele­fant­man­ag­er og de indiske ele­fan­ter Ma Oh og Ban­doola I …

Hvor­dan kolonis­eres ele­fan­ter? – Ele­phant Bills idéhis­to­rie Læs videre »

Kommer snart: Kønnets idéhistorie

NY UDGIVELSE: Køn­sid­éhis­to­rie afdækker vores stadigt foran­derlige idéer om køn. Bogen er redi­geret af pro­fes­sor Mikkel Tho­rup og inde­hold­er bidrag fra en række idéhistorikere.

På sporet af fortidens rituelle renselse på Madagaskar (2)

DET BADENDE MENNESKE: Læs anden del af his­to­rien om, hvor­dan Anders Norge Lau­rid­sen gen­nem frag­men­tariske ind­b­lik i renselsesprak­siss­er under feltar­be­jde i 2016 på Mada­gaskar førtes på sporet af for­dums vældige renselses­ritualer i lan­dets indre.

På sporet af fortidens rituelle renselse på Madagaskar (1)

DET BADENDE MENNESKE: Dette er his­to­rien om, hvor­dan Anders Norge Lau­rid­sen gen­nem frag­men­tariske ind­b­lik i renselsesprak­siss­er under feltar­be­jde i 2016 på Mada­gaskar førtes på sporet af for­dums vældige renselses­ritualer i lan­dets indre.

Håndsæben

OBJEKT: “Sæbe har været brugt af men­nesker i flere tusinde år, men har ‒ snarere end som et mid­del til krop­slig ren­hold­else ‒ været anvendt til en lang række andre for­mål”. Læs Tanne Schloss­er Søn­dertofts fortælling om håndsæben.

Sverker Sörlin Historiens vilkår i en brydningstid

Historiens vilkår i en brydningstid

His­to­riens vilkår i en bryd­ningstid Læs Bag­grunds forord til Sverk­er Sör­lins man­i­fest: His­to­riens vilkår i en bryd­ningstid Vore liv leves i en ver­den i hidtil uset foran­dring. Som his­torikere er vi idéelt udrust­ede til at bear­be­jde og formi­dle foran­dringernes for­mi­da­ble kon­sekvenser. Men kun hvis vi er vil­lige til at se fagets poten­tiale; til at behandle …

His­to­riens vilkår i en bryd­ningstid Læs videre »

Det Badende Menneske

Det Badende Men­neske For mange er badet en naturlig, daglig ruti­ne, der oftest foregår alene i bruse­­ka- binen inde på bade­værelset. Men bad­nin­gen er også et religiøst rit­u­al, et socialt sam­lingspunkt, en kilde til lit­terær og kun­st­ner­isk inspi­ra­tion, et poli­tisk red­skab og en sanselig oplevelse – det sep­a­rate bade­værelse og den pri­vate bruseruti­ne er, historisk …

Det Badende Men­neske Læs videre »

Doré

En dråbe vands rensende dyder – Bysamfundet, slummens (u)moral og den beskidte arbejderkrop

De engelske, indus­tri­alis­erede byers arbe­jderk­varter­er var beskidte. Én af løs­ningerne var badets rensende vand. Det rensede nem­lig ikke bare skidtet væk fra arbe­jderens krop. For ini­tia­tiv­tagerne til opførelsen af badeanstal­ter var det et vigtigt ele­ment i en moral­sk opløft­ning af den anden ver­den, som dele af arbe­jderk­lassen lev­ede i.

Caracallas termer

På Museo Arche­o­logi­co Nazionale di Napoli find­er man under navnet “Far­nese-sam­lin­gen” en række skulp­tur­er, der blev fun­det ved en udgravn­ing af Cara­callas ter­mer i Rom. Men når skulp­tur­er fly­ttes fra et bad til et muse­um, føl­ger den oprindelige kon­tekst ikke med.

Kunsten at svømme

Den franske for­fat­ter, viden­sk­ab­s­mand, opfind­er, kar­tograf og diplo­mat, Melchisédech Thévenot, udgav i 1696 en bog med titlen ‘Kun­sten at svømme’. Bogen var et af de første værk­er om det at svømme og blev ivrigt læst i det 18. århundrede.

Baggrund UHØRT

UHØRT — Idéhistorien læser Trump

UHØRT “Masseme­di­er og sociale medi­er har skabt en øje­b­likke­lig, uen­delig live-kom­­menter­ing, hvor hvert ord, tweet og han­dling vendes, drejes, gøres til et meme, kom­menteres, kri­tis­eres hver dag hele dagen. Det er én måde at begribe sin tid og sin sit­u­a­tion. Vi fores­lår at til­fø­je en anden måde, der går lidt lang­som­mere. En måde, der ikke …

UHØRT — Idéhis­to­rien læs­er Trump Læs videre »

Global idéhistorie

Glob­al idéhis­to­rie “Glob­al idéhis­to­rie er studi­et af idéers geografiske troløshed; af de måder, hvor­på tek­ster, idéer, aktør­er og begre­ber cirkulerer på tværs af grænser, tros­ret­ninger, ocean­er og tid­sal­dre. Glob­al idéhis­to­rie er en af de aktuelt mest spæn­dende områder, hvor idéhis­to­rien udvikler nye spørgsmål og til­gange.” Sådan lyder åbnin­gen på Casper Ander­sen og Mikkel Tho­rups indledning …

Glob­al idéhis­to­rie Læs videre »

Et stykke oplysning

Et stykke oplysning Bag­grund udgav antolo­gien Et stykke oplysning i jan­u­ar 2014. Bogen han­dler om viden og titlen spiller på det, at der er en forskel mellem Oplysning (med stort O) og oplysninger (i fler­tal). Oplysninger ændr­er sig, når de ikke læn­gere befind­er sig et, men et andet sted. Oplysninger kan fly­ttes, gives væk, gives videre eller smides …

Et stykke oplysning Læs videre »

Scroll til toppen