Litteratur

En sprængfarlig sag

En spræng­farlig sag Det fremhæves ofte, at Dan­mark var det første land i ver­den til at ophæve cen­suren. Det skete i 1770, og i 1849 blev det ind­ført i Jun­i­grundloven, at ”Cen­sur og andre fore­byggende Forhold­sre­gler” ikke kunne genind­føres. Min­dre kendt er det, at den danske regering gen­nem Uden­rigsmin­is­teri­ets Presse­bu­reau selv stod for at organisere …

En spræng­farlig sag Læs videre »

Jonathan Swift

Jonathan Swifts latter. En meget kort introduktion til Jonathan Swift

Den danske over­sæt­ter Hans-Jør­gen Birk­mose giv­er her en meget kort intro­duk­tion til Jonathan Swifts liv og satiriske univers. Det er et univers spændt ud mellem ide­al­er og virke­lig, hvor vi både ler af og med hov­ed­per­son­erne i al deres fortvivlelse.

En kunstig person: aktieselskabets litteraturhistorie

Det brød med han­de­lens ”gud­dom­melige orden”, da det engelske Par­la­ment i 1844 gjorde aktiesel­sk­a­bet tilgæn­geligt som en almen sel­sk­ab­smod­el. Aktiesel­sk­abers juridiske autono­mi som ’kun­stige per­son­er’, var et kon­tro­ver­sielt emne, og gav anled­ning til debat i hele det nit­tende århundrede.

Den tyske fortid spøger stadig

Siden 2. Ver­den­skrigs uhyrlighed­er blev blot­lagt, har opgøret med for­tiden været et kon­stant tema i den tyske offent­lighed. Her kan du læse, hvor­dan opgøret med for­tiden har udfold­et sig i erindringslitteraturen.

Business as usual

FOKUS: Hvad er human­io­ras rolle i kli­made­bat­ten og hvor­dan kan poe­si og prosa bidrage til at fremelske en respekt for vores omgivelser? Lit­ter­at­en Torsten Bøgh Thom­sen men­er, at vi igen­nem lit­ter­a­turen kan åbne en række spørgsmål, der kan være med til at ændre vores forhold til viden­sk­aben, naturen og klimaforandringerne.

Den sorte planet

Louis-Fer­di­nand Célines liv og værk er et vid­nes­byrd om de mørke skyg­ger, Første Ver­den­skrig kast­ede over Europa. Kasper Lyn­g­holm Larsen skriv­er om en af mellemkrigsti­dens mest pes­simistiske forfattere.

Flyt jer, køer, for livet er kort!

Flyt jer, køer, for livet er kort! Den colom­bianske for­fat­ter Gabriel Gar­cía Márquez gik denne påske bort, 87 år gam­mel. Inden da vandt han Nobel­prisen i littea­tur og for­fat­tede blandt andet 100 års ensomhed og Kærlighed i kol­er­aens tid. Ras­mus Vang­shardt min­des her Márquez mellem beg­y­n­delse og begrav­else. Det er ingen hem­me­lighed, at den colom­bianske for­fat­ter Gabriel …

Flyt jer, køer, for livet er kort! Læs videre »

Thomas Bernhard

Den furiøse prosa. En meget kort introduktion til Thomas Bernhard

INTRODUKTION: Den østrigske for­fat­ter Thomas Bern­hard ind­tager en stor plads i Dan­marks lit­terære land­skab netop nu. Hans vrede prosa, der i disse år flit­tigt bliv­er over­sat til dan­sk, går rent ind hos de dekadencekri­tiske, let kyniske læsere.

Den posthumane horisont og litteraturen

Hvad er det posthu­mane? Forestill­in­gen om det men­neske­lige er under pres fra flere sider. Det afspe­jler sig i lit­ter­a­turen. I anled­ning af sin nye bog The New Human in Lit­er­a­ture intro­duc­er­er lek­tor i lit­ter­aturhis­to­rie Mads Rosendahl Thom­sen her til Don DeLil­los vision­er om men­nes­kets foranderlighed.

En syntetisk kur mod åndenød - Thomas Manns konservatisme

En syntetisk kur mod åndenød — Konservativ revolution i Thomas Manns Trolddomsbjerget

Thomas Manns Trold­doms­b­jer­get, der udkom i 1924, er et af det 20. århun­dredes store værk­er, men Trold­doms­b­jer­get er også et vigtigt vid­nes­byrd om en forvir­ret tid i Tysk­land i 1920erne. Kasper Hedegård Schiølin under­søger, hvor­dan Thomas Mann ikke bare var i færd med at skrive en god fortælling, men på samme tid arbe­jd­ede på at …

En syn­tetisk kur mod åndenød — Kon­ser­v­a­tiv rev­o­lu­tion i Thomas Manns Trold­doms­b­jer­get Læs videre »

Scroll til toppen